skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 512  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

近期東北亞安全局勢中的南韓角色

劉德海; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 31, Page(s) 1-6.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

北韓核武問題之未來展望

朴炳光; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 38, Page(s) 21-24.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中共推動兩岸軍事安全互信機制之評析

李毓峰; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 71-95.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

伊朗核子危機分析:非西方角度

陳文生; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 38, Page(s) 9-14.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國發展北斗衛星系統對臺灣安全的威脅與因應之道

王崑義; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 41-70.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

自由貿易與保護主義之抉擇

李賜賢; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 38, Page(s) 177-180.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

北京說了算?中國威權模式將如何主導二十一世紀

李賜賢; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 145-149.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

東日本大震災之危機處理:從防災與災害危機處理體系觀察

黃偉修; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 38, Page(s) 45-64.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

北非與中東革命之根源與其意涵

廖顯謨; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 7-12.

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

全球氣候變遷議題與國際關係理論

盛盈仙; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 39, Page(s) 163-186.

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

性別主流化:臺灣女性數學家

嚴祥鸞; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 97-126.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

冷戰後美中戰略關係演變:邁向「戰略穩定」的核關係?

陳世民; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 39, Page(s) 63-86.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美國對當前中東局勢態度分析

岳瑞麒; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 21-26.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美國「重返亞洲」對區域主義之意涵

李瓊莉; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 39, Page(s) 87-103.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

從國際關係理論看兩岸和平協議之簽訂

關弘昌; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 27-40.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美國的亞洲戰略:一個圈內人的回憶

何芳林; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 39, Page(s) 187-189.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第四波民主化的背景與意義

巨克毅; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 34, Page(s) 1-6.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

臺灣各縣市兩岸交流對象分析

王嘉州; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 40, Page(s) 165-188.

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

眺望彼岸:拉丁美洲眼中的中國 ; Looking at Shores Afar: China in the Eyes of Latin America

瑞麗 ; Ruiz, Natalia; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 43, Page(s) 167-170.

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國的崛起與挑戰:世界體系理論視角的分析

劉坤鱧; 國立中興大學國際政治研究所

全球評論, Issue 40, Page(s) 115-136.

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 512  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (3)
 2. 1998đến2000  (8)
 3. 2001đến2003  (63)
 4. 2004đến2007  (183)
 5. Sau 2007  (245)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 中國  (35)
 2. 美國  (24)
 3. 東亞  (23)
 4. 兩岸關係  (22)
 5. China  (19)
 6. 全球化  (14)
 7. 日本  (13)
 8. 民主化  (12)
 9. 中國崛起  (12)
 10. 臺灣  (11)
 11. 外交政策  (11)
 12. 拉丁美洲  (11)
 13. 東南亞  (11)
 14. 台灣  (11)
 15. Taiwan  (9)
 16. 中共  (8)
 17. Japan  (8)
 18. 主權  (8)
 19. 歐洲聯盟  (8)
 20. 區域安全  (8)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (465)
 2. English  (45)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學國際政治研究所
 2. 蔡東杰
 3. Tung-Chieh Tsai
 4. Yann - Huei Song
 5. 宋燕輝

theo chủ đề:

 1. 中國
 2. 美國
 3. 東亞
 4. 兩岸關係
 5. China

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...