skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
陷落柱地震响应特征分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

陷落柱地震响应特征分析

吴守华 ; 周国兴 ; 杨素霞 ;

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2004, Vol.32(3), pp.52-54

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

2
三维地震解释的陷阱及原因分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震解释的陷阱及原因分析

周峰岩 ;

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2002, Vol.30(2), pp.57-59

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

3
浅谈煤田地震勘探中影响纵向分辨率的主要因素 - A Simple Explanation of Primary Longitudinal Resolution Affecting Factors in Coalfield Seismic Prospecting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈煤田地震勘探中影响纵向分辨率的主要因素 - A Simple Explanation of Primary Longitudinal Resolution Affecting Factors in Coalfield Seismic Prospecting

; 刘茂争 ; 马玉 ; 张玉良 ; 沈骥千 ; He Huangsheng, Liu Maozheng, Ma Yusheng, Zhang Yuliang and Shen Jiqian

中国煤炭地质 - Coal Geology of China, 2008, Vol.20(5), pp.61-64

ISSN: 1674-1803

Truy cập trực tuyến

4
三维地震勘探在地裂缝探查中的应用 - Application and result of 3D seismic explorition in surveying the ground fissure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三维地震勘探在地裂缝探查中的应用 - Application and result of 3D seismic explorition in surveying the ground fissure

陈光明 ; ; 张德元 ; CHEN Guang-ming, HE Huang-sheng, ZHANG De-yuan

煤田地质与勘探 - Coal Geology & Exploration, 2006, Vol.34(5), pp.65-67

ISSN: 1001-1986

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...