skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
送嘉定秦君汾东归序 - Preface for Saying Goodbye to Qin Fen of Jiading, Returning to China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

送嘉定秦君汾东归序 - Preface for Saying Goodbye to Qin Fen of Jiading, Returning to China

(遗稿) ; 宋广波(整理考释) ; V. K. Ting Organized, criticized, and explained by SONG Guangbo

中国科技史杂志 - The Chinese Journal for the History of Science and Technology, 2012, Vol.33(02), pp.222-225

ISSN: 1673-1441

Toàn văn sẵn có

2
挤压态Mg-10Gd-3Y-0.5Zr镁合金的低温力学性能(英文)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

挤压态Mg-10Gd-3Y-0.5Zr镁合金的低温力学性能(英文)

张学锋 ; 吴国华 ; 刘才 ;

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Vol.22(12), pp.2883-2890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

3
热压缩过程中Mg-Nd-Zn-Zr合金流变应力的预测 - Prediction of flow stress of Mg-Nd-Zn-Zr alloy during hot compression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

热压缩过程中Mg-Nd-Zn-Zr合金流变应力的预测 - Prediction of flow stress of Mg-Nd-Zn-Zr alloy during hot compression

祥 ; 靳丽 ; 董杰 ; ; WU Wen-xiang, JIN Li, DONG Jie, DING Wen-jiang

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Vol.22(05), pp.1169-1175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

4
冷却条件对超声振动法制备AZ91半固态浆料组织的影响 - Effect of cooling condition on microstructure of semi-solid AZ91 slurry produced via ultrasonic vibration process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

冷却条件对超声振动法制备AZ91半固态浆料组织的影响 - Effect of cooling condition on microstructure of semi-solid AZ91 slurry produced via ultrasonic vibration process

张亮 ; 吴国华 ; 王少华 ; ; ZHANG Liang, WU Guo-hua, WANG Shao-hua, DING Wen-jiang

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Vol.22(10), pp.2357-2363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
流变处理下ADC12铝合金初生相演变 - Primary phase evolution of rheo-processed ADC12 aluminum alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

流变处理下ADC12铝合金初生相演变 - Primary phase evolution of rheo-processed ADC12 aluminum alloy

胡钊华 ; 吴国华 ; 张鹏 ; 刘才 ; 庞松 ; 张亮 ; ; Zhao-hua HU, Guo-hua WU, Peng ZHANG, Wen-cai LIU, Song PANG, Liang ZHANG, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2016, Vol.26(01), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

6
热处理过程中Mg-2Nd-4Zn-1Zr合金微观组织的结构特征 - Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy duringheat treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

热处理过程中Mg-2Nd-4Zn-1Zr合金微观组织的结构特征 - Microstructure characterization on Mg-2Nd-4Zn-1Zr alloy duringheat treatment

梁敏洁 ; 廖海洪 ; ; 彭立明 ; 付彭怀 ; LIANG Min-jie, LIAO Hai-hong, DING Wen-jiang, PENG Li-ming, FU Peng-huai

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Vol.22(10), pp.2327-2333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
氢化球磨Mg—Al-H粉体的显微组织及放氢特征 - Microstructure characterization and hydrogen desorption behaviors of Mg-A1-H powders prepared by reactive milling in hydrogen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

氢化球磨Mg—Al-H粉体的显微组织及放氢特征 - Microstructure characterization and hydrogen desorption behaviors of Mg-A1-H powders prepared by reactive milling in hydrogen

王瑶 ; 曾小勤 ; 邹建新 ; 李德 ; 吴晓梅 ; ; Yao WANG, Xiao-qin ZENG, Jian-xin ZOU, De-jiang LI, Xiao-mei WU, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2013, Issue 10, pp.3112-3118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

8
AZ91D镁合金的均一化前处理与化学镀Ni-P - Homogenization pretreatment and electroless Ni-P plating on AZ91D magnesium alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AZ91D镁合金的均一化前处理与化学镀Ni-P - Homogenization pretreatment and electroless Ni-P plating on AZ91D magnesium alloy

孙灿 ; 郭兴伍 ; 王少华 ; 郭嘉成 ; ; Can SUN, Xing-wu GUO, Shao-hua WANG, Jia-cheng GUO, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, Vol.24(12), pp.3825-3833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

9
工艺参数对气泡搅拌法制备AZ91D镁合金半固态浆料显微组织的影响 - Effects of processing parameters on microstructure of semi-solid slurry of AZ91D magnesium alloy prepared by gas bubbling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

工艺参数对气泡搅拌法制备AZ91D镁合金半固态浆料显微组织的影响 - Effects of processing parameters on microstructure of semi-solid slurry of AZ91D magnesium alloy prepared by gas bubbling

张扬 ; 吴国华 ; 刘才 ; 张亮 ; 庞松 ; ; Yang ZHANG,Guo-hua WU,Wen-cai LIU,Liang ZHANG,Song PANG,Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, Vol.25(07), pp.2181-2187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

10
具有长周期结构的Mg–Gd–Zn–Zr合金的微结构和摩擦学行为 - Microstructure and tribological behavior of Mg-Gd-Zn-Zr alloy with LPSO structure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

具有长周期结构的Mg–Gd–Zn–Zr合金的微结构和摩擦学行为 - Microstructure and tribological behavior of Mg-Gd-Zn-Zr alloy with LPSO structure

曹丽杰 ; 吴玉娟 ; 彭立明 ; 王渠东 ; ; Li-jie CAO, Yu-juan WU, Li-ming PENG, Qu-dong WANG, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, Vol.24(12), pp.3785-3791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

11
低温形变热处理制备Mg-6Gd-1Y-0.5Zr合金的力学性能 - Mechanical properties of Mg-6Gd-1Y-0.5Zr alloy processed by low temperature thermo-mechanical treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

低温形变热处理制备Mg-6Gd-1Y-0.5Zr合金的力学性能 - Mechanical properties of Mg-6Gd-1Y-0.5Zr alloy processed by low temperature thermo-mechanical treatment

李德 ; 曾小勤 ; 谢艳才 ; 吴玉娟 ; ; 陈彬 ; LI De-jiang, ZENG Xiao-qin, XIE Yan-cai, WU Yu-juan, DING Wen-jiang, CHEN Bin

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, Vol.22(10), pp.2351-2356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
直流电弧制备的Mg-TiO2复合材料的储氢性能 - Hydrogen storage properties of Mg-TiO2 composite powder prepared by arc plasma method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

直流电弧制备的Mg-TiO2复合材料的储氢性能 - Hydrogen storage properties of Mg-TiO2 composite powder prepared by arc plasma method

潘银成 ; 邹建新 ; 曾小勤 ; ; Yin-cheng PAN, Jian-xin ZOU, Xiao-qin ZENG, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, Vol.24(12), pp.3834-3839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

13
真空压铸Mg-6Gd-3Y-0.5Zr镁合金的组织与性能 - Microstructure and mechanical properties of Mg-6Gd-3Y-0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

真空压铸Mg-6Gd-3Y-0.5Zr镁合金的组织与性能 - Microstructure and mechanical properties of Mg-6Gd-3Y-0.5Zr alloy processed by high-vacuum die-casting

李胜勇 ; 李德 ; 曾小勤 ; ; Sheng-yong LI, De-jiang LI, Xiao-qin ZENG, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, Vol.24(12), pp.3769-3776 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

14
Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr镁合金表面电沉积Cu镀层及其耐腐蚀性能 - Electrodeposition of Cu coating with high corrosion resistance on Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr magnesium alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr镁合金表面电沉积Cu镀层及其耐腐蚀性能 - Electrodeposition of Cu coating with high corrosion resistance on Mg-3.0Nd-0.2Zn-0.4Zr magnesium alloy

王少华 ; 郭兴伍 ; 孙灿 ; 龚佳 ; 彭立明 ; ; Shao-hua WANG, Xing-wu GUO, Can SUN, Jia GONG, Li-ming PENG, Wen-jiang DING

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, Vol.24(12), pp.3810-3817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

15
镁基储氢材料在含能材料中的应用 - Applications of Mg-based Hydrogen Storage Materials in Energetic Materials
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

镁基储氢材料在含能材料中的应用 - Applications of Mg-based Hydrogen Storage Materials in Energetic Materials

陈曦 ; 邹建新 ; 曾小勤 ; ; CHEN Xi, ZOU Jian-xin, ZENG Xiao-qin, DING Wen-jiang

火炸药学报 - Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2016, Vol.39(03), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-7812

Toàn văn sẵn có

16
过共晶铝硅合金中初生相细化的研究进展 - Research Progress on Primary Phase Refinement in Hypereutectic Al-Si Alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

过共晶铝硅合金中初生相细化的研究进展 - Research Progress on Primary Phase Refinement in Hypereutectic Al-Si Alloys

李悦 ; 叶兵 ; 蒋海燕 ; 王渠东 ; ; LI Yue, YE Bing, JIANG Haiyan, WANG Qudong, DING Wenjiang

机械工程材料 - Materials For Mechanical Engineering, 2017, Vol.41(10), pp.1-6

ISSN: 1000-3738

Toàn văn sẵn có

17
气流搅拌法制备铝镁合金半固态浆料的研究现状 - Research situation of preparing semi-solid slurry of AI and Mg alloys by gas bubble stirring method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

气流搅拌法制备铝镁合金半固态浆料的研究现状 - Research situation of preparing semi-solid slurry of AI and Mg alloys by gas bubble stirring method

徐佳 ; 吴国华 ; 刘才 ; 张扬 ; ; XU Jiai, WU Guo-hua1'2, LIU Wen-cai1,2, ZHANG Yang1 , DING Wen-jiang1,2

轻合金加工技术 - Light Alloy Fabrication Technology, 2013, Vol.41(10), pp.18-24

ISSN: 1007-7235

Toàn văn sẵn có

18
Influence of GdCl3 addition on purifying effectiveness and properties of Mg- 10Gd-3Y-0.5Zr alloy - Influence of GdCl3 addition on purifying effectiveness and properties of Mg- 10Gd-3Y-0.5Zr alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of GdCl3 addition on purifying effectiveness and properties of Mg- 10Gd-3Y-0.5Zr alloy - Influence of GdCl3 addition on purifying effectiveness and properties of Mg- 10Gd-3Y-0.5Zr alloy

吴国华 ; 王玮 ; 孙明 ; 王渠东 ; ; WU Guo-hua, WANG Wei, SUN Ming, WANG Qu-dong, DING Wen-jiang

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(7), pp.1177-1183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Non-flux purification behavior of AZ91 magnesium alloy - Non-flux purification behavior of AZ91 magnesium alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-flux purification behavior of AZ91 magnesium alloy - Non-flux purification behavior of AZ91 magnesium alloy

吴国华 ; 戴吉春 ; 孙明 ; ; WU Guo-hua, DAI Ji-chun, SUN Ming, DING Wen-jiang

中国有色金属学报:英版 - Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2037-2045 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
浅议高效农业科技示范园区建设
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅议高效农业科技示范园区建设

北方园艺 - Northern Horticulture, 2001, Issue 6, pp.63-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0009

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 76  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (54)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (8)
 2. 2004đến2006  (19)
 3. 2007đến2011  (19)
 4. 2012đến2015  (26)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (28)
 2. English  (19)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 丁文江
 2. 曾小勤
 3. 吴国华
 4. Ding, W.-J.
 5. 王渠东

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...