skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Europeanisation of Political Communication: Framing the Online Communication of French Political Parties

Čmakalová, Kateřina

Central European Journal of International & Security Studies, 2013, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1802548X ; E-ISSN: 1805482X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Čmakalová, K.
  2. Čmakalová, Kateřina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...