skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Autonomy on Women’s Agency

Ortiz Rodriguez, Jeyle ; Pillai, Vijayan K. ; Ribeiro Ferreira, Manuel

Convergencia: Revista de ciencias sociales, 2017, Issue 73, pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1405-1435

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marital Instability and Female Labor Supply

zcan, Berkay ; Breen, Richard

Annual Review of Sociology, 2012, Vol.38, p.463-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-071811-145457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of women’s agency and autonomy on their decision-making capacity in Nuevo Leon, Mexico

Ortiz Rodríguez, Jeyle ; Pillai, Vijayan K ; Ribeiro Ferreira, Manuel

Acta universitaria, 01 October 2016, Vol.26(5), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2007-9621 ; DOI: 10.15174/au.2016.976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El impacto de la autonomía en la Agencia de las Mujeres

Ortiz-Rodríguez, Jeyle ; Pillai, Vijayan K ; Ribeiro-Ferreira, Manuel

Convergencia, 01 April 2017, Vol.24(73), pp.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1405-1435

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never-Married Women's Labor-Force Attachment, Employment Insecurity, and Expected Timing of Marriage
就業継続意向・雇用の不安定性は未婚女性の希望する結婚までの期間に影響を与えるか?――結婚意識の期間的側面――

柳下, 実 ; 不破, 麻紀子 ; Yagishita, Minoru ; Fuwa, Makiko

家族社会学研究, 2017, Vol.29(2), pp.142-154

ISSN: 0916-328X ; DOI: 10.4234/jjoffamilysociology.29.142

Toàn văn sẵn có

6
中国农民工弱信息能力初探 - Exploring the Weak Information Capability of China's Labor Force from Rural Area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国农民工弱信息能力初探 - Exploring the Weak Information Capability of China's Labor Force from Rural Area

郑英隆 ; ZHENG Ying - long

经济学家 - Economist, 2005, Issue 5, pp.52-59

ISSN: 1003-5656

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Portuguese  (2)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ribeiro-Ferreira, Manuel
 2. Pillai, Vijayan K.
 3. Ortiz-Rodríguez, Jeyle
 4. Fuwa, Makiko
 5. Ozcan, Berkay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...