skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Heavy Metal Ions xóa Nhan đề tạp chí: 土壤圈 xóa Chủ đề: Lead xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions of Heavy Metal Ions with Paddy Soils as Inferred from Wien Effect Measurements in Dilute Suspensions 1 1 Project supported by the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410808) and the National Natural Science Foundation of China (No. 40401030)

Jiang, Jun ; LI, Cheng-Bao ; Zhao, An-Zhen ; Xu, Ren-Kou ; Wang, Yu-Jun ; Friedman, S.P

Pedosphere, 2006, Vol.16(6), pp.718-725 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(06)60107-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...