skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa Tất cả các phiên bản Software Engineering xóa Tất cả các phiên bản Bosch, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRAMEWORK INTEGRATION PROBLEMS, CAUSES, SOLUTIONS.(Technology Information)

Mattsson, Michael ; Bosch, Jan ; Fayad, Mohamed E.

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fayad, M.E.
  2. Mattsson, M
  3. Bosch, Jan
  4. Mattsson, Michael
  5. Fayad, ME

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...