skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản 1997đến2000 xóa Tất cả các phiên bản Software Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive framework for developing multimedia software components

Posnak, Edward ; Lavender, R ; Vin, Harrick

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRAMEWORK INTEGRATION PROBLEMS, CAUSES, SOLUTIONS.(Technology Information)

Mattsson, Michael ; Bosch, Jan ; Fayad, Mohamed E.

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From custom applications to domain-specific frameworks

Codenie, Wim ; De Hondt, Koen ; Steyaert, Patrick ; Vercammen, Arlette

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Graphics PHYSICALLY TANGIBLE.(Technology Information)

Salisbury, Kenneth J. Jr.

Communications of the ACM, August, 1999, Vol.42(8), p.74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OMG overview: CORBA and the OMA in enterprise computing: coordinating support for every phase of computing

Siegel, Jon

Communications of the ACM, Oct, 1998, Vol.41(10), p.37(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURNING CLOCKWISE: USING UML in the REAL-TIME DOMAIN.(Unified Modeling Language, real-time systems)(Technology Information)

Selic, Bran

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bosch, Jan
  2. Steyaert, Patrick
  3. Codenie, Wim
  4. Selic, B
  5. Lavender, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...