skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stefna Norðurlandaráðs í alþjóðamálum 2018-2022

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

Toàn văn sẵn có

2
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-72109-0 ; DOI: 10.2837/010902

Toàn văn sẵn có

3
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-74463-1 ; DOI: 10.2837/969603

Toàn văn sẵn có

4
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund.

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-72107-6 ; DOI: 10.2837/7559

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Níu norrænir hápunktar á árinu 2017: Ársskýrsla Norrænu ráðherranefndarinnar

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-5532-2 ; ISBN: 978-92-893-5533-9 ; ISBN: 978-92-893-5534-6 ; DOI: 10.6027/ANP2018-745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar í vinnumálum 2018–2021

ISBN: 978-92-893-5358-8 ; ISBN: 978-92-893-5359-5 ; ISBN: 978-92-893-5360-1 ; DOI: 10.6027/ANP2018-711

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formennska Noregs 2017

Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat

ISBN: 978-92-893-4698-6 ; ISBN: 978-92-893-4699-3 ; DOI: 10.6027/ANP2016-764

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stefna Norðurlandaráðs í alþjóðamálum 2018-2022

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nordisk Ministerråds Sekretariat (Corporate Author)

US

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar í vinnumálum 2018–2021

ANP

ISBN: 9789289353588 ; ISBN: 9789289353595 ; ISBN: 9789289353601 ; ISBN: 9289353589 ; ISBN: 9289353597 ; ISBN: 9289353600 ; DOI: 10.6027/ANP2018-711

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formennska Noregs 2017

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nordisk Ministerråds Sekretariat (Corporate Author)

ANP

ISBN: 9789289346986 ; ISBN: 9789289346993 ; ISBN: 9289346981 ; ISBN: 928934699X ; DOI: 10.6027/ANP2016-764

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"She could possibly be a Muslim": hiring of immigrants in Icelandic companies

Loftsdóttir, Kristín ; Kristinsson, Kári ; Loftsdóttir, Kristín ; Kristinsson, Kári

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2016, Vol.12(2), pp.393-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Icelandic Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Icelandic Language in the Digital Age

Rehm, Georg ;Uszkoreit, Hans;; Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-30173-5 ; E-ISBN: 978-3-642-30174-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30174-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Khác  (3)
 3. Tài nguyên văn bản  (3)
 4. Bài báo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Slovak  (3)
 3. Lithuanian  (3)
 4. Hungarian  (3)
 5. French  (3)
 6. Czech  (3)
 7. Norwegian  (3)
 8. Portuguese  (3)
 9. Polish  (3)
 10. Italian  (3)
 11. Romanian  (3)
 12. Maltese  (3)
 13. Greek  (3)
 14. Dutch  (3)
 15. Spanish  (3)
 16. Finnish  (3)
 17. Croatian  (3)
 18. German  (3)
 19. Swedish  (3)
 20. Danish  (3)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...