skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Stoett, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irreconcilable Differences: The International Whaling Commission and Cetacean Futures

Stoett, Peter

Review of Policy Research, November 2011, Vol.28(6), pp.631-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-132X ; E-ISSN: 1541-1338 ; DOI: 10.1111/j.1541-1338.2011.00529.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stoett, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...