skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản HathiTrust Digital Library xóa Tất cả các phiên bản 2008đến2011 xóa Tất cả các phiên bản iG Library Premium Collection xóa Tất cả các phiên bản J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European governance and democracy : power and protest in the EU
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European governance and democracy : power and protest in the EU

Balme, Richard ; Chabanet, Didier; Chabanet, Didier (Editor)

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chabanet, Didier
  2. Balme, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...