skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom , Jeffrey M. ; Collingwood , Jane ; Rogers , Peter J.

Appetite, 2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collingwood, J
  2. Brunstrom, Jeffrey M
  3. Brunstrom, Jm
  4. Brunstrom , Jeffrey M.
  5. Rogers, Pj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...