skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gibbons, Elizabeth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Known-groups validity of the Long-Term Conditions Questionnaire (LTCQ): a measure for potential use in integrated care

Potter, Caroline ; Batchelder, Laurie ; Geneen, Louise ; Fox, Diane ; Kelly, Laura ; Gibbons, Elizabeth ; Jenkinson, Crispin ; Jones, Karen C. ; Forder, Julien E. ; Fitzpatrick, Ray ; Peters, Michele

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Long-Term Conditions Questionnaire (LTCQ)

Potter, Caroline ; Geneen, Louise ; Batchelder, Laurie ; Kelly, Laura ; Fox, Diane ; Gibbons, Elizabeth ; Jones, Karen C. ; Jenkinson, Crispin ; Coulter, Angela ; Forder, Julien E. ; Fitzpatrick, Ray ; Peters, Michele

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Forder, Julien E.
  2. Fitzpatrick, Ray
  3. Jenkinson, Crispin
  4. Gibbons, Elizabeth
  5. Peters, Michele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...