skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 2006, Vol.21(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2005.06.004

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai - Tat ; Siu, Wan - Chi

Signal Processing: Image Communication, Jan, 2006, Vol.21(1), p.44(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0923-5965

Truy cập trực tuyến

3
On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 1/2006, Vol.21(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.image.2005.06.004

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...