skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902009000100012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Santiago Vera Rivera

Revista musical chilena, 01 June 2009, Vol.63(211), pp.102-104 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Truy cập trực tuyến

3
Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cristhian Uribe. La intención develada. Estudios sobre música y construcción social

Vera Rivera, Santiago

Revista musical chilena, 2009, Vol.63(211) [Tạp chí có phản biện]

SciELO (via CrossRef)

E-ISSN: 0716-2790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902009000100012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...