skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”: Understanding motivations for using mobile content sharing games

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 11/23/2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I played games as there was nothing else to do"

Hoe-Lian Goh, Dion ; Sian Lee, Chei ; Low, Guanghao

Online Information Review, 23 November 2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”; Understanding motivations for using mobile content sharing games

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee ; Guanghao Low

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), p.784-806 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I played games as there was nothing else to do"

Low, Guanghao

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...