skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.321.510  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management

Frappaolo Carl.

Oxford : Capstone Publishing, 2006. - (658 FRA 2006) - ISBN1841127051 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

Encyclopedia of Small Business: J-Z

ISBN: 978-1-4144-6267-7

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management

Gray, J. A. M.

British Journal of Surgery, June 2013, Vol.100(s6), pp.14-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1323 ; E-ISSN: 1365-2168 ; DOI: 10.1002/bjs.9164_6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-7908-0081-3;ISBN3-7908-2452-6;ISBN9786610235124;ISBN1-280-23512-8;ISBN3-7908-1618-3

Truy cập trực tuyến

5
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN953-7619-94-X

Truy cập trực tuyến

6
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-642-05598-2;ISBN3-540-24778-5

Truy cập trực tuyến

7
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN1-4613-5031-X;ISBN1-4020-7169-8;ISBN1-4615-0345-0

Truy cập trực tuyến

8
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-662-04468-4;ISBN3-662-04466-8

Truy cập trực tuyến

9
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-319-03697-1;ISBN3-319-03698-X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management research & practice : KMRP.

Operational Research Society (Great Britain)

Hampshire, England : Palgrave Macmillan on behalf of the Operational Research Society, c2003- - (HD30.2 .K63768) - ISSN1477-8238

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Knowledge Management

Zeleny, Milan

International Journal of Information Systems and Social Change (IJISSC), 2013, Vol.4(4), pp.62-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-868X ; DOI: 10.4018/jissc.2013100104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of entrepreneurial, market, knowledge management orientations on cleaner production and the sustainable competitive advantage

de Guimarães, Julio Cesar Ferro ; Severo, Eliana Andrea ; de Vasconcelos, César Ricardo Maia

Journal of Cleaner Production, 10 February 2018, Vol.174, pp.1653-1663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.11.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system

Centobelli, Piera ; Cerchione, Roberto ; Esposito, Emilio

Expert Systems With Applications, January 2018, Vol.91, pp.107-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2017.08.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward software quality enhancement by Customer Knowledge Management in software companies

Khosravi, Arash ; Hussin, Ab Razak Che ; Nilashi, Mehrbakhsh

Telematics and Informatics, April 2018, Vol.35(1), pp.18-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5853 ; DOI: 10.1016/j.tele.2017.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management

Arpaci, Ibrahim

Computers in Human Behavior, May 2017, Vol.70, pp.382-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Espoused versus realized knowledge management tool usage in knowledge intensive organizations

Powell, Taman H. ; Ambrosini, Véronique

The International Journal of Human Resource Management, 19 January 2017, Vol.28(2), p.356-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-5192 ; E-ISSN: 1466-4399 ; DOI: 10.1080/09585192.2016.1244911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management Perceptions in Academic Libraries

Koloniari, Maria ; Fassoulis, Kostas

The Journal of Academic Librarianship, March 2017, Vol.43(2), pp.135-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management in a waste based biorefinery in the QbD paradigm

Rathore, Anurag S. ; Chopda, Viki R. ; Gomes, James

Bioresource Technology, September 2016, Vol.215, pp.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of firms' knowledge management system implementation: An empirical study

Wang, Yu-Min ; Wang, Yao-Ching

Computers in Human Behavior, November 2016, Vol.64, pp.829-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Success model for knowledge management systems used by doctoral researchers

Un Jan, Alberto ; Contreras, Vilma

Computers in Human Behavior, June 2016, Vol.59, pp.258-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.321.510  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.141.631)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.844.066)
 3. Trong mục lục thư viện (57)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (35.192)
 2. 1955đến1969  (26.284)
 3. 1970đến1984  (105.218)
 4. 1985đến2000  (585.348)
 5. Sau 2000  (3.740.527)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.924.594)
 2. German  (19.045)
 3. French  (15.718)
 4. Spanish  (15.193)
 5. Chinese  (9.054)
 6. Undetermined  (7.285)
 7. Portuguese  (4.842)
 8. Japanese  (4.330)
 9. Italian  (1.441)
 10. Norwegian  (869)
 11. Czech  (828)
 12. Korean  (811)
 13. Polish  (768)
 14. Dutch  (767)
 15. Lithuanian  (650)
 16. Catalan  (553)
 17. Russian  (542)
 18. Bokmål, Norwegian  (413)
 19. Turkish  (327)
 20. Persian  (314)
 21. Danish  (264)
 22. Indonesian  (229)
 23. Thai  (160)
 24. Slovak  (145)
 25. Arabic  (130)
 26. Hungarian  (130)
 27. Romanian  (118)
 28. Ukrainian  (89)
 29. Slovenian  (87)
 30. Hebrew  (72)
 31. Greek  (42)
 32. Finnish  (38)
 33. Malay  (20)
 34. Icelandic  (8)
 35. Vietnamese  (6)
 36. Maori  (4)
 37. Welsh  (3)
 38. Basque  (3)
 39. Bengali  (2)
 40. Serbo-Croatian  (1)
 41. Hindi  (1)
 42. Malayalam  (1)
 43. Yiddish  (1)
 44. Tagalog  (1)
 45. Germanic (Other)  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. General management  (2)
 2. Knowledge  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gottschalk, Petter
 2. Bontis, Nick
 3. Liebowitz, Jay
 4. Handzic, Meliha
 5. Akhavan, Peyman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...