skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.888.961  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management

Frappaolo Carl.

Oxford : Capstone Publishing, 2006. - (658 FRA 2006) - ISBN1841127051 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

Encyclopedia of Small Business: J-Z

ISBN: 978-1-4144-6267-7

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management

Gray, J. A. M.

British Journal of Surgery, June 2013, Vol.100(s6), pp.14-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1323 ; E-ISSN: 1365-2168 ; DOI: 10.1002/bjs.9164_6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-7908-0081-3;ISBN3-7908-2452-6;ISBN9786610235124;ISBN1-280-23512-8;ISBN3-7908-1618-3

Truy cập trực tuyến

5
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN953-7619-94-X

Truy cập trực tuyến

6
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-642-05598-2;ISBN3-540-24778-5

Truy cập trực tuyến

7
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN1-4613-5031-X;ISBN1-4020-7169-8;ISBN1-4615-0345-0

Truy cập trực tuyến

8
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-662-04468-4;ISBN3-662-04466-8

Truy cập trực tuyến

9
Knowledge Management
Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management

ISBN3-319-03697-1;ISBN3-319-03698-X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management research & practice : KMRP.

Operational Research Society (Great Britain)

Hampshire, England : Palgrave Macmillan on behalf of the Operational Research Society, c2003- - (HD30.2 .K63768) - ISSN1477-8238

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Knowledge Management

Zeleny, Milan

International Journal of Information Systems and Social Change (IJISSC), 2013, Vol.4(4), pp.62-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-868X ; DOI: 10.4018/jissc.2013100104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic knowledge management a digital environment: Tacit and explicit knowledge in Fab Labs

Maravilhas, Sérgio ; Martins, Joberto

Journal of Business Research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.01.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media information benefits, knowledge management and smart organizations

Nisar, Tahir M. ; Prabhakar, Guru ; Strakova, Lubica

Journal of Business Research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The advent of customer experiential knowledge management approach (CEKM): The integration of offline & online experiential knowledge

Jaziri, Dhouha

Journal of Business Research [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.05.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management

Arpaci, Ibrahim

Computers in Human Behavior, May 2017, Vol.70, pp.382-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Espoused versus realized knowledge management tool usage in knowledge intensive organizations

Powell, Taman H. ; Ambrosini, Véronique

The International Journal of Human Resource Management, 19 January 2017, Vol.28(2), p.356-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-5192 ; E-ISSN: 1466-4399 ; DOI: 10.1080/09585192.2016.1244911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management Perceptions in Academic Libraries

Koloniari, Maria ; Fassoulis, Kostas

The Journal of Academic Librarianship, March 2017, Vol.43(2), pp.135-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management in a waste based biorefinery in the QbD paradigm

Rathore, Anurag S. ; Chopda, Viki R. ; Gomes, James

Bioresource Technology, September 2016, Vol.215, pp.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.03.168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of firms' knowledge management system implementation: An empirical study

Wang, Yu-Min ; Wang, Yao-Ching

Computers in Human Behavior, November 2016, Vol.64, pp.829-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Success model for knowledge management systems used by doctoral researchers

Un Jan, Alberto ; Contreras, Vilma

Computers in Human Behavior, June 2016, Vol.59, pp.258-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.888.961  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.490.050)
 2. Toàn văn trực tuyến (2.475.094)
 3. Trong mục lục thư viện (57)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (123.575)
 2. 1956đến1970  (35.783)
 3. 1971đến1985  (138.992)
 4. 1986đến2001  (865.282)
 5. Sau 2001  (4.927.945)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.486.073)
 2. German  (20.910)
 3. Spanish  (18.611)
 4. French  (18.556)
 5. Chinese  (9.575)
 6. Undetermined  (9.312)
 7. Portuguese  (7.319)
 8. Japanese  (4.980)
 9. Korean  (3.237)
 10. Italian  (1.819)
 11. Polish  (1.383)
 12. Czech  (1.166)
 13. Lithuanian  (1.135)
 14. Norwegian  (839)
 15. Turkish  (834)
 16. Russian  (758)
 17. Catalan  (719)
 18. Dutch  (700)
 19. Persian  (443)
 20. Bokmål, Norwegian  (413)
 21. Thai  (227)
 22. Romanian  (220)
 23. Danish  (210)
 24. Slovak  (208)
 25. Hungarian  (181)
 26. Ukrainian  (158)
 27. Arabic  (135)
 28. Hebrew  (74)
 29. Greek  (53)
 30. Finnish  (43)
 31. Malay  (20)
 32. Icelandic  (8)
 33. Vietnamese  (6)
 34. Maori  (4)
 35. Germanic (Other)  (4)
 36. Welsh  (3)
 37. Basque  (3)
 38. Hindi  (2)
 39. Bengali  (2)
 40. Serbo-Croatian  (1)
 41. Malayalam  (1)
 42. Tagalog  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gottschalk, Petter
 2. Bontis, Nick
 3. Liebowitz, Jay
 4. Handzic, Meliha
 5. Akhavan, Peyman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...