skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30.750.673  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information Technology
Information Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

ISBN1-4020-8158-8;ISBN1-4020-8159-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Principles of Physical Science

ISBN: 978-1-68217-327-5

Toàn văn không sẵn có

3
Information Technology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Powsner, Rachel A. ; Palmer, Matthew R. ; Powsner, Edward R.

Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation, Chapter 12, p.161-167

ISBN: 9780470905500 ; E-ISBN: 9781118473481 ; DOI: 10.1002/9781118473481.ch12

Toàn văn không sẵn có

4
Information Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Fox, Richard

E-ISBN: 9781466568297; ISBN: 9781466599291; ISBN: 9781466568303; ISBN: 9781498760126; ISBN: 9781466568280

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of information technology : JIT.

Association for Information Technology (Great Britain)

London : Kogan Page, [1986- - (T58.5 .J69) - ISSN0268-3962

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia information & technology

ISSN1466-190X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is HIT a hit? The impact of health information technology on inpatient hospital outcomes

Mckenna, Ryan M. ; Dwyer, Debra ; Rizzo, John A.

Applied Economics, 09 June 2018, Vol.50(27), p.3016-3028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846 ; E-ISSN: 1466-4283 ; DOI: 10.1080/00036846.2017.1414934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships between project governance and information technology governance and their impact on project performance

Sirisomboonsuk, Pinyarat ; Gu, Vicky Ching ; Cao, Ray Qing ; Burns, James R.

International Journal of Project Management, February 2018, Vol.36(2), pp.287-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-7863 ; DOI: 10.1016/j.ijproman.2017.10.003

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buyer (dis)satisfaction and process innovation: The case of information technology services provision

Ashok, Mona ; Day, Marc ; Narula, Rajneesh

Industrial Marketing Management, January 2018, Vol.68, pp.132-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2017.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA

Mikalef, Patrick ; Pateli, Adamantia

Journal of Business Research, January 2017, Vol.70, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining common information technology addictions and their relationships with non-technology-related addictions

Sigerson, Leif ; Li, Angel Y.-L. ; Cheung, Mike W.-L. ; Cheng, Cecilia

Computers in Human Behavior, October 2017, Vol.75, pp.520-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic risk analysis for information technology outsourcing in hospitals

Lee, Jinhyung

Information & Management, December 2017, Vol.54(8), pp.1049-1058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; DOI: 10.1016/j.im.2017.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal selection of IT security safeguards from an existing knowledge base

Schilling, Andreas ; Werners, Brigitte

European Journal of Operational Research, Jan 1, 2016, Vol.248(1), p.318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Caregivers and Consumer Health Information Technology

Wolff, Jennifer ; Darer, Jonathan ; Larsen, Kevin

Journal of General Internal Medicine, 2016, Vol.31(1), pp.117-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-015-3494-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School engagement, information technology use, and educational development: An empirical investigation of adolescents

Qahri-Saremi, Hamed ; Turel, Ofir

Computers & Education, November 2016, Vol.102, pp.65-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Murphy ; Herrick ; Chueh, Shawn, Christopher, Henry N. D. C.

Clinical and Translational Science : Principles of Human Research

ISBN: 978-0-12-802111-8

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Careers If You Like Math

ISBN: 978-1-68282-005-6

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valuing information technology related intangible assets

Saunders, Adam; Brynjolfsson, Erik

Management information systems : mis quarterly, 2016, Vol.40(1), pp. 83-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A temporally situated self-agency theory of information technology reinvention

Nevo, Saggi; Nevo, Dorit ; Pinsonneault, Alain

Management information systems : mis quarterly, 2016, Vol.40(1), pp. 157-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Information Technology on New Product Development Performance

Mauerhoefer, Timo ; Strese, Steffen ; Brettel, Malte

Journal of Product Innovation Management, November 2017, Vol.34(6), pp.719-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-6782 ; E-ISSN: 1540-5885 ; DOI: 10.1111/jpim.12408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30.750.673  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.741.704)
 2. Toàn văn trực tuyến (10.308.932)
 3. Trong mục lục thư viện (197)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (20.998)
 2. 1955đến1969  (98.337)
 3. 1970đến1984  (390.017)
 4. 1985đến2000  (3.528.673)
 5. Sau 2000  (27.042.038)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23.753.183)
 2. Chinese  (410.976)
 3. German  (225.716)
 4. Japanese  (156.740)
 5. French  (25.369)
 6. Spanish  (21.643)
 7. Swedish  (13.580)
 8. Undetermined  (12.632)
 9. Korean  (11.475)
 10. Portuguese  (6.436)
 11. Russian  (3.213)
 12. Italian  (2.805)
 13. Polish  (1.487)
 14. Dutch  (1.481)
 15. Czech  (1.411)
 16. Lithuanian  (1.363)
 17. Thai  (1.317)
 18. Persian  (1.089)
 19. Turkish  (1.025)
 20. Norwegian  (1.012)
 21. Hungarian  (547)
 22. Bokmål, Norwegian  (349)
 23. Danish  (328)
 24. Ukrainian  (323)
 25. Romanian  (283)
 26. Slovak  (257)
 27. Arabic  (239)
 28. Greek  (139)
 29. Finnish  (118)
 30. Hebrew  (70)
 31. Vietnamese  (27)
 32. Malay  (26)
 33. Icelandic  (24)
 34. Welsh  (7)
 35. Hindi  (7)
 36. Maori  (7)
 37. Serbo-Croatian  (3)
 38. Georgian  (2)
 39. Albanian  (1)
 40. Bengali  (1)
 41. Malayalam  (1)
 42. Macedonian  (1)
 43. Basque  (1)
 44. Tagalog  (1)
 45. Germanic (Other)  (1)
 46. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (17.784)
 2. Q - Science.  (11.462)
 3. T - Technology .  (10.012)
 4. L - Education.  (3.476)
 5. J - Political science.  (3.032)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lyytinen, Kalle
 3. 1
 4. Liu, Shan
 5. Blumenthal, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...