skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31.940.914  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information Technology
Information Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

ISBN1-4020-8158-8;ISBN1-4020-8159-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Principles of Physical Science

ISBN: 978-1-68217-327-5

Toàn văn không sẵn có

3
Information Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Fox, Richard

E-ISBN: 9781466568297; ISBN: 9781466599291; ISBN: 9781466568303; ISBN: 9781498760126; ISBN: 9781466568280

Toàn văn không sẵn có

4
Information Technology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology

Powsner, Rachel A. ; Palmer, Matthew R. ; Powsner, Edward R.

Essentials of Nuclear Medicine Physics and Instrumentation, Chapter 12, p.161-167

ISBN: 9780470905500 ; E-ISBN: 9781118473481 ; DOI: 10.1002/9781118473481.ch12

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of information technology : JIT.

Association for Information Technology (Great Britain)

London : Kogan Page, [1986- - (T58.5 .J69) - ISSN0268-3962

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia information & technology

ISSN1466-190X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Green Information Technology governance model for large Mauritian companies

Hardin-Ramanan, Sarita ; Chang, Vanessa ; Issa, Tomayess

Journal of Cleaner Production, 10 October 2018, Vol.198, pp.488-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.07.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is HIT a hit? The impact of health information technology on inpatient hospital outcomes

Mckenna, Ryan M. ; Dwyer, Debra ; Rizzo, John A.

Applied Economics, 09 June 2018, Vol.50(27), p.3016-3028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846 ; E-ISSN: 1466-4283 ; DOI: 10.1080/00036846.2017.1414934

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating with Accelerating Technology Change.(information technology professionals)(Viewpoints / The Profession of IT)(Column)

Denning, Peter J.

Communications of the ACM, 2018, Vol.61(9), p.28(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology-enabled dynamic capabilities and their indirect effect on competitive performance: Findings from PLS-SEM and fsQCA

Mikalef, Patrick ; Pateli, Adamantia

Journal of Business Research, January 2017, Vol.70, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2016.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining common information technology addictions and their relationships with non-technology-related addictions

Sigerson, Leif ; Li, Angel Y.-L. ; Cheung, Mike W.-L. ; Cheng, Cecilia

Computers in Human Behavior, October 2017, Vol.75, pp.520-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.05.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic risk analysis for information technology outsourcing in hospitals

Lee, Jinhyung

Information & Management, December 2017, Vol.54(8), pp.1049-1058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; DOI: 10.1016/j.im.2017.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Caregivers and Consumer Health Information Technology

Wolff, Jennifer ; Darer, Jonathan ; Larsen, Kevin

Journal of General Internal Medicine, 2016, Vol.31(1), pp.117-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-015-3494-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

School engagement, information technology use, and educational development: An empirical investigation of adolescents

Qahri-Saremi, Hamed ; Turel, Ofir

Computers & Education, November 2016, Vol.102, pp.65-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2016.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model that connects information technology and hotel performance

Melián-González, Santiago ; Bulchand-Gidumal, Jacques

Tourism Management, April 2016, Vol.53, pp.30-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2015.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administrative Costs and Health Information Technology

Pearson, Elsa ; Frakt, Austin

JAMA, 14 August 2018, Vol.320(6), pp.537-538 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 30120464 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2018.10819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Valuing information technology related intangible assets

Saunders, Adam; Brynjolfsson, Erik

Management information systems : mis quarterly, 2016, Vol.40(1), pp. 83-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A temporally situated self-agency theory of information technology reinvention

Nevo, Saggi; Nevo, Dorit ; Pinsonneault, Alain

Management information systems : mis quarterly, 2016, Vol.40(1), pp. 157-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Information Technology Reputation Affect Bank Loan Terms?(Report)

Jeong-Bon Kim ; Stratopoulos, Theophanis C. ; Song, Byron Y.

Accounting Review, 2018, Vol.93(3), p.185(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4826

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Information Technology on New Product Development Performance

Mauerhoefer, Timo ; Strese, Steffen ; Brettel, Malte

Journal of Product Innovation Management, November 2017, Vol.34(6), pp.719-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-6782 ; E-ISSN: 1540-5885 ; DOI: 10.1111/jpim.12408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31.940.914  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.822.273)
 2. Toàn văn trực tuyến (11.756.794)
 3. Trong mục lục thư viện (230)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (21.972)
 2. 1956đến1970  (107.705)
 3. 1971đến1985  (429.512)
 4. 1986đến2001  (4.212.423)
 5. Sau 2001  (27.121.183)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (24.954.136)
 2. Chinese  (532.515)
 3. German  (202.419)
 4. Japanese  (166.569)
 5. French  (64.324)
 6. Korean  (29.136)
 7. Spanish  (23.659)
 8. Swedish  (14.335)
 9. Portuguese  (14.023)
 10. Undetermined  (13.340)
 11. Russian  (5.718)
 12. Italian  (3.119)
 13. Indonesian  (2.051)
 14. Polish  (1.544)
 15. Czech  (1.529)
 16. Lithuanian  (1.348)
 17. Dutch  (1.347)
 18. Thai  (1.320)
 19. Norwegian  (1.220)
 20. Turkish  (1.164)
 21. Persian  (1.131)
 22. Hungarian  (584)
 23. Danish  (446)
 24. Arabic  (377)
 25. Bokmål, Norwegian  (365)
 26. Ukrainian  (364)
 27. Romanian  (307)
 28. Finnish  (301)
 29. Slovak  (243)
 30. Hebrew  (178)
 31. Greek  (170)
 32. Hindi  (94)
 33. Vietnamese  (50)
 34. Icelandic  (24)
 35. Malay  (20)
 36. Welsh  (7)
 37. Maori  (7)
 38. Serbo-Croatian  (5)
 39. Tibetan  (3)
 40. Bengali  (2)
 41. Macedonian  (2)
 42. Georgian  (2)
 43. Albanian  (1)
 44. Malayalam  (1)
 45. Basque  (1)
 46. Tagalog  (1)
 47. Germanic (Other)  (1)
 48. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (25.782)
 2. Q - Science.  (17.458)
 3. T - Technology .  (13.876)
 4. L - Education.  (4.605)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lyytinen, Kalle
 3. Brynjolfsson, Erik
 4. Isaac, Peter
 5. Blumenthal, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...