skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.141.364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Information Resources Management
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Resources Management

Encyclopedia of Information Science and Technology

ISBN: 9781466658882

Toàn văn không sẵn có

2
Materials science and engineering : concepts, methodologies, tools, and applications / Information Resources Management Association, editor.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials science and engineering : concepts, methodologies, tools, and applications / Information Resources Management Association, editor.

9781522517993; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31420

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

信息系统学派视角下信息资源管理的研究进展和思考——基于IRMJ的元分析

朱庆华 赵宇翔 吴克文 赵文兵 曹银美 袁园

信息资源管理学报 (Journal of Information Resources Management), 2011, Issue 1, pp.39-49

ISSN: 2095-2171

Toàn văn không sẵn có

4
Information Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 volumes)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 volumes)

Horton, F.W.;

ISBN-13: 9781615209651 ; E-ISBN-13: 9781615209668 ; ISBN-13: 9786612565496

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRATEGIC PLANNING IN INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT

Vasilescu, Cezar

Journal of Defense Resources Management (JoDRM), 2013, Vol.4(2), pp.71-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-9403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning for the acquisition of information resources management core competencies

Martin, Jim ; Zaghloul, Raik

New Library World, 19 July 2011, Vol.112(7/8), pp.313-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801111150440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing information source selection using a genetic algorithm and social tagging.(Brief article)(Author abstract)

Lebib, Fatma Zohra ; Mellah, Hakima ; Drias, Habiba

International Journal of Information Management, 2017, Vol.37(6), p.741(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-4012 ; DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2017.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Information Resources Usage in Project Management Digital Learning System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Resources Usage in Project Management Digital Learning System

Davidovitch, Nitza ; Belichenko, Margarita ; Kravchenko, Yurii

Journal of Education and Learning, 2017, Vol.6(2), p.146-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1927-5250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal Climate Prediction: A New Source of Information for the Management of Wind Energy Resources.(Report)(Author abstract)

Torralba, Veraaaaaea Ni ; Doblas-Reyes, Francisco J. ; Macleod, Dave ; Christel, Isadora ; Davis, Melanie

Journal of Applied Meteorology and Climatology, 2017, Vol.56(6), p.1231(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1558-8424

Toàn văn không sẵn có

10
Inventive Approaches for Technology Integration and Information Resources Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventive Approaches for Technology Integration and Information Resources Management

Mehdi Khosrow-Pour;

ISBN-13: 9781466662582 ; ISBN-13: 9781466662568 ; E-ISBN-13: 9781466662575 ; ISBN-13: 9781322081885

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Information resources management concepts, methodologies, tools and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information resources management concepts, methodologies, tools and applications

E-ISBN13: 9781615209668

Toàn văn không sẵn có

12
Innovative applications of knowledge discovery and information resources management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative applications of knowledge discovery and information resources management

Swayze, Susan ; Ford, Valerie

ISBN: 9781522558293 ; ISBN: 9781522558309

Toàn văn không sẵn có

13
Information Technology for Knowledge Management
Information Technology for Knowledge Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Technology for Knowledge Management

Berlin : Springer , 1998 - (658.4038 INF 1998) - ISBN3-642-08356-0;ISBN3-662-03723-8

Truy cập trực tuyến

14
The information-based corporation : stakeholder economics and the technology investment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The information-based corporation : stakeholder economics and the technology investment

Vincent David R.

Homewood, Ill. : Dow Jones-Irwin, c1990. - (658.4 VIN 1990) - ISBN0870946846

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Seeking Behavior & Information Resources Management:Mental Process Selecting Subjects & Identifying Information Needs ) Case study: Graduate Students in Women seminaries of Shiraz of Academic year 1393- 1394(

Zohre Eftekhar ; Soraya Ziaei

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 August 2016, Vol.31(4), pp.981-1007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; ISSN: 2251-8231 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

16
Global, Social, And Organizational Implications Of Emerging Information Resources Management: Concepts And Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global, Social, And Organizational Implications Of Emerging Information Resources Management: Concepts And Applications

Khosrowpour, Mehdi

ISBN-13: 9781605669625 ; E-ISBN-13: 9781605669632 ; ISBN-13: 9786612471261

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Innovative Technologies for Information Resources Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative Technologies for Information Resources Management

Khosrowpour, Mehdi

ISBN-13: 9781599045702 ; E-ISBN-13: 9781599045726 ; ISBN-13: 9786611111519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Emerging Information Resources Management and Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging Information Resources Management and Technologies

[edited ] Mehdi Khosrow-Pour;

ISBN-13: 9781599042862 ; E-ISBN-13: 9781599042886 ; ISBN-13: 9786610738571

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Information Resources Management: Global Challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Resources Management: Global Challenges

Wai K. Law [editor];

ISBN-13: 9781599041025 ; E-ISBN-13: 9781599041049 ; ISBN-13: 9786610738465

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Advanced topics in information resources management: Vol. 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced topics in information resources management: Vol. 1

Mehdi Khosrowpour

ISBN10: 1930708440 ; ISBN13: 9781930708440 ; E-ISBN10: 1591400309 ; E-ISBN13: 9781591400301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.141.364  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.363.705)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.454.351)
 3. Trong mục lục thư viện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (8.440)
 2. 1956đến1970  (12.252)
 3. 1971đến1985  (87.543)
 4. 1986đến2001  (575.998)
 5. Sau 2001  (3.573.865)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.682.818)
 2. German  (12.743)
 3. French  (9.776)
 4. Chinese  (8.827)
 5. Spanish  (7.820)
 6. Undetermined  (6.461)
 7. Portuguese  (2.098)
 8. Japanese  (1.678)
 9. Persian  (681)
 10. Italian  (659)
 11. Lithuanian  (498)
 12. Dutch  (461)
 13. Korean  (452)
 14. Russian  (360)
 15. Norwegian  (241)
 16. Czech  (167)
 17. Polish  (159)
 18. Arabic  (130)
 19. Thai  (123)
 20. Turkish  (121)
 21. Danish  (89)
 22. Ukrainian  (74)
 23. Bokmål, Norwegian  (47)
 24. Slovak  (47)
 25. Romanian  (36)
 26. Hungarian  (26)
 27. Finnish  (25)
 28. Hebrew  (23)
 29. Greek  (19)
 30. Malay  (15)
 31. Vietnamese  (7)
 32. Welsh  (4)
 33. Maori  (4)
 34. Icelandic  (2)
 35. Hindi  (2)
 36. Bengali  (2)
 37. Albanian  (1)
 38. Malayalam  (1)
 39. Basque  (1)
 40. Tagalog  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...