skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 137.382  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interaction

Dix Alan

Harlow, England ; New York : Pearson/Prentice-Hall, 2004. - (004 HUM 2004) - ISBN0130461091

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Human-Computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer interaction

Preece Jenny

Wokingham, England: Addison-wesley Publishing Company, 1994 - (004 HUM 1994) - ISBN0201627698

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Human–Computer Interaction
Human–Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HumanComputer Interaction

ISBN3-540-75772-4;ISBN3-540-75773-2

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interaction

ISSN0737-0024

Truy cập trực tuyến

5
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN953-307-022-6

Truy cập trực tuyến

6
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction

ISBN953-7619-19-2

Truy cập trực tuyến

7
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-540-60614-9;ISBN3-540-48484-1

Truy cập trực tuyến

8
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-540-57433-6;ISBN3-540-48152-4

Truy cập trực tuyến

9
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-540-58648-2;ISBN3-540-49036-1

Truy cập trực tuyến

10
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction

ISBN3-540-57312-7;ISBN3-540-48052-8

Truy cập trực tuyến

11
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-642-15230-9;ISBN3-642-15231-7

Truy cập trực tuyến

12
Human-Computer Interaction
Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

ISBN3-642-73404-9;ISBN3-642-73402-2

Truy cập trực tuyến

13
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Computer Interaction

ISBN3-319-03067-1;ISBN3-319-03068-X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

Principles of Biology

ISBN: 978-1-68217-325-1

Toàn văn không sẵn có

15
Human–Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HumanComputer Interaction

Kim, Gerard Jounghyun

E-ISBN: 9781482233902; ISBN: 9781482233933; ISBN: 9781482233896; ISBN: 9781482233926

Toàn văn không sẵn có

16
Human-Computer Interaction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

Campderrich, Benet

Encyclopedia of Human Resources Information Systems, Chapter 72, pp.488-494

ISBN: 9781599048833 ; DOI: 10.4018/978-1-59904-883-3.ch072

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction

Stoll ; Edwards, Brett, Chad C.

The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods

ISBN: 978-1-4833-8142-8

Toàn văn không sẵn có

18
Human-Computer Interaction – INTERACT 2007
Human-Computer Interaction – INTERACT 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer InteractionINTERACT 2007

ISBN3-540-74799-0;ISBN3-540-74800-8

Truy cập trực tuyến

19
Human-Computer Interaction – INTERACT 2007
Human-Computer Interaction – INTERACT 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer InteractionINTERACT 2007

ISBN3-540-74794-X;ISBN3-540-74796-6

Truy cập trực tuyến

20
Human-Computer Interaction. New Trends
Human-Computer Interaction. New Trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction. New Trends

ISBN3-642-02573-0;ISBN9786612297885;ISBN1-282-29788-0;ISBN3-642-02574-9

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 137.382  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (65)
 2. 1961đến1974  (295)
 3. 1975đến1988  (3.312)
 4. 1989đến2003  (23.969)
 5. Sau 2003  (114.839)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (114.074)
 2. German  (2.306)
 3. Swedish  (1.090)
 4. French  (727)
 5. Spanish  (345)
 6. Chinese  (288)
 7. Japanese  (245)
 8. Portuguese  (78)
 9. Catalan  (66)
 10. Italian  (65)
 11. Undetermined  (63)
 12. Korean  (59)
 13. Norwegian  (38)
 14. Russian  (36)
 15. Dutch  (15)
 16. Czech  (13)
 17. Lithuanian  (12)
 18. Spanish; Castilian  (12)
 19. Indonesian  (8)
 20. Turkish  (6)
 21. Danish  (5)
 22. Bokmål, Norwegian  (4)
 23. Persian  (4)
 24. Polish  (3)
 25. Hungarian  (1)
 26. Romanian  (1)
 27. Ukrainian  (1)
 28. Malay  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carroll, John M.
 2. Dix, Alan
 3. Stephanidis, Constantine
 4. Bulling, Andreas
 5. Lazar, Jonathan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...