skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.318.350  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30368

Truy cập trực tuyến

2
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-540-77808-X;ISBN3-540-77809-8

Truy cập trực tuyến

3
Electronic Commerce
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

ISBN3-540-42878-X;ISBN3-540-45598-1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Peterson's® Graduate Programs in Business, Education, Information Studies, Law & Social Work 2018

ISBN: 978-0-7689-4218-7

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Slavko Đerić

Economics (Bijeljina), 01 December 2016, Vol.4(2), pp.133-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2303-5013 ; E-ISSN: 2303-5013 ; DOI: 10.1515/eoik-2017-0003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Electronic Commerce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Schneider, Gary P.

ISBN10: 1305867815 ; ISBN13: 9781305867819 ; E-ISBN10: 1473746981 ; E-ISBN13: 9781473746985

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer demand analysis of the electronic commerce supply chain using Big Data

Li, Lei ; Chi, Ting ; Hao, Tongtong ; Yu, Tao

Annals of Operations Research, 2018, Vol.268(1), pp.113-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-5330 ; E-ISSN: 1572-9338 ; DOI: 10.1007/s10479-016-2342-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The blockchain and the sidechain innovations for the electronic commerce beyond the Bitcoin's framework

Olivier Hueber

Int. J. of Transitions and Innovation Systems, 2018, Vol 6 Issue 1, pp 88 - 102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1745-0071 ; E-ISSN: 1745-008X ; DOI: 10.1504/IJTIS.2018.090770

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce: Factors Involved in its Adoption from a Bibliometric Analysis

Villa, Eliana ; Ruiz, Luis ; Valencia, Alejandro ; Picón, Edgar

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Jan 2018, Vol.13(1), pp.39-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07181876 ; DOI: 10.4067/S0718-18762018000100104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The moderating role of trust in business to business electronic commerce (B2B EC) adoption

Alsaad, Abdallah ; Mohamad, Rosli ; Ismail, Noor Azizi

Computers in Human Behavior, March 2017, Vol.68, pp.157-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.11.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical investigation on competitiveness in electronic commerce performance

You-Shyang Chen; Jieh-Ren Chang; Huan-Ming Chuang; Cheng-Ming Chang; Chien-Ku Lin; Chyuan-Yuh Lin

Int. J. of Applied Systemic Studies, 2017, Vol 7 Issue 4, pp 267 - 281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-0589 ; E-ISSN: 1751-0597 ; DOI: 10.1504/IJASS.2017.089973

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A weight-based item recommendation approach for electronic commerce systems.(Report)

Zhao, Ying-Si ; Liu, Yan-Ping ; Zeng, Qing-An

Electronic Commerce Research, 2017, Vol.17(2), p.205(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-5753 ; DOI: 10.1007/s10660-015-9188-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliometric study of Electronic Commerce Research in Information Systems & MIS Journals

Lin, Arthur ; Hsu, Chien-Lung ; Chiang, Chun-Hao

Scientometrics, 2016, Vol.109(3), pp.1455-1476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0138-9130 ; E-ISSN: 1588-2861 ; DOI: 10.1007/s11192-016-2142-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce And Firm Performance: Evidence From The Taiwanese Industries

Wang, Kuang ; Peng, Yu

International Journal of Economic Perspectives, 2016, Vol.10(1), pp.14-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13071637

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce Meets the Semantic Web

Jovanovic, Jelena ; Bagheri, Ebrahim

IT Professional Magazine, Jul-Aug 2016, Vol.18(4), p.56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15209202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Radin ; Predmore ; Calkins, Tara, Carolyn, Martin J.

The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society

ISBN: 978-1-4833-8151-0

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendation networks and the long tail of electronic commerce

Oestreicher - Singer, Gal; Sundararajan, Arun

Management information systems : mis quarterly, 2012, Vol.36(1), pp. 65-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Electronic Commerce
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Commerce

Handbook of Computer Networks, Computer Network Popular Applications and Future Directions, Chapter 54, p.843-859

ISBN: 9780471784609 ; E-ISBN: 9781118256107 ; DOI: 10.1002/9781118256107.ch54

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring quality perception in electronic commerce

Kemény, Ildikó ; Simon, Judit ; Nagy, Ãkos ; Szucs, Krisztián;

Industrial Management & Data Systems, 17 October 2016, Vol.116(9), pp.1946-1966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/IMDS-09-2015-0398

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cross-generational examination of electronic commerce adoption

Leppel, Karen ; Mccloskey, Donna W

Journal of Consumer Marketing, 28 June 2011, Vol.28(4), pp.261-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761 ; E-ISSN: 2052-1200 ; DOI: 10.1108/07363761111143150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.318.350  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (1.292)
 2. 1956đến1970  (3.461)
 3. 1971đến1985  (8.699)
 4. 1986đến2001  (373.970)
 5. Sau 2001  (948.058)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.064.129)
 2. German  (14.233)
 3. French  (4.772)
 4. Spanish  (2.424)
 5. Korean  (974)
 6. Chinese  (757)
 7. Portuguese  (682)
 8. Undetermined  (630)
 9. Italian  (346)
 10. Japanese  (146)
 11. Lithuanian  (132)
 12. Czech  (118)
 13. Swedish  (95)
 14. Turkish  (93)
 15. Polish  (83)
 16. Russian  (72)
 17. Dutch  (62)
 18. Indonesian  (55)
 19. Slovak  (51)
 20. Romanian  (49)
 21. Hungarian  (41)
 22. Finnish  (30)
 23. Greek  (29)
 24. Ukrainian  (20)
 25. Arabic  (18)
 26. Danish  (18)
 27. Thai  (14)
 28. Persian  (12)
 29. Norwegian  (7)
 30. Vietnamese  (4)
 31. Spanish; Castilian  (3)
 32. Malay  (3)
 33. Hebrew  (2)
 34. Germanic (Other)  (1)
 35. Bokmål, Norwegian  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (6.473)
 2. Q - Science.  (1.534)
 3. T - Technology .  (1.153)
 4. K - Law.  (675)
 5. L - Education.  (537)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kauffman, Robert J.
 2. United States, Congress
 3. Benbasat, Izak
 4. Standing, Craig
 5. Liu, Chang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...