skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.857.923  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection Development

No School Library Left Behind: Leadership, School Improvement, and the Media Specialist

ISBN: 978-1-58683-351-0

Toàn văn không sẵn có

2
Crash Course in Collection Development
Crash Course in Collection Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crash Course in Collection Development

ISBN1-61069-813-4;ISBN1-322-11506-0;ISBN1-61069-814-2

Truy cập trực tuyến

3
Rethinking Collection Development and Management
Rethinking Collection Development and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Collection Development and Management

ISBN1-61069-305-1;ISBN1-306-79797-7;ISBN1-61069-306-X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A life under fire.(Collection Development: Military Memoirs)

Brudner, Benjamin

Library Journal, Jan 1, 2016, Vol.141(1), p.46(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spanish On-Screen

Gomez, Alexandra

Library Journal, Vol.140(8)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing Collection Development with Big Data Analytics

Crawford, Scott ; Syme, Fiona

Public Library Quarterly, 02 October 2018, Vol.37(4), p.387-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-6846 ; E-ISSN: 1541-1540 ; DOI: 10.1080/01616846.2018.1514922

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automating Collection Development of Non-Latin Script Materials With Macros

Lisbon, Adam H.

Collection Management, 02 January 2018, Vol.43(1), p.49-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2017.1353939

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection development in UK university libraries

Hunt, Stuart

Collection Building, 03 January 2017, Vol.36(1), pp.29-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/CB-09-2016-0026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collection development in Tawang monastery libraries

Laloo, Bikika ; Sumnyan, Chaphun

Collection Building, 03 April 2017, Vol.36(2), pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/CB-12-2016-0037

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Physician Assistant LibGuides: A Tool for Collection Development

Johnson, Catherine V. ; Johnson, Scott Y.

Medical Reference Services Quarterly, 02 October 2017, Vol.36(4), p.323-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-3869 ; E-ISSN: 1540-9597 ; DOI: 10.1080/02763869.2017.1369241

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Book Collection Development: Formalizing a Policy for Smaller Libraries

Lukes, Ria ; Markgren, Susanne ; Thorpe, Angie

The Serials Librarian, 18 May 2016, Vol.70(1-4), p.106-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-526X ; E-ISSN: 1541-1095 ; DOI: 10.1080/0361526X.2016.1153329

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Librarians' Views on Collection Development and Censorship

Oltmann, Shannon M.

Collection Management, 02 January 2016, Vol.41(1), p.23-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-2679 ; E-ISSN: 1545-2549 ; DOI: 10.1080/01462679.2015.1117998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current trends in collection development practices and policies

Horava, Tony ; Levine-Clark, Michael

Collection Building, 03 October 2016, Vol.35(4), pp.97-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4953 ; E-ISSN: 2054-5592 ; DOI: 10.1108/CB-09-2016-0025

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selecting Spanish.(Collection Development: Spanish-Language Fiction & Beyond)

Romero, Libbhy

Library Journal, May 1, 2016, Vol.141(8), p.35(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

iTeach, iLearn, and iConfused

Eaton, Lance

Library Journal, Nov 01, 2015, Vol.140(18)

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prior misconduct.(Collection Development: Historical True Crime)

Cords, Sarah Statz

Library Journal, Sept 1, 2012, Vol.137(14), p.36(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ex-stem-poraneous.(COLLECTION DEVELOPMENT / MATH & SCIENCE LITERACY)(science, technology, engineering, and mathematics)

Lantz, Catherine

Library Journal, Oct 1, 2017, Vol.146(16), p.38(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timeless reels.(Collection Development: Classic Films on DVD)(List)

Roehrig, Lucy ; Roehrig, Gregory

Library Journal, Sept 1, 2011, Vol.136(14), p.38(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-help meets god: a classic approach.(Collection Development / Spiritual Self-Help)

Christian, Graham

Library Journal, Nov 1, 2012, Vol.137(18), p.38(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrier Breaker.(ADVOCATES)

Bradford, Robin

Library Journal, March 15, 2018, Vol.143(5), p.36(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 8.857.923  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.224.081)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.867.390)
 3. Trong mục lục thư viện (16)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (90.652)
 2. 1956đến1970  (57.034)
 3. 1971đến1985  (249.461)
 4. 1986đến2001  (1.452.366)
 5. Sau 2001  (6.980.125)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8.572.783)
 2. Korean  (50.857)
 3. German  (19.521)
 4. French  (19.350)
 5. Spanish  (16.792)
 6. Portuguese  (14.062)
 7. Undetermined  (13.166)
 8. Chinese  (9.943)
 9. Japanese  (5.121)
 10. Russian  (3.079)
 11. Italian  (2.200)
 12. Turkish  (1.548)
 13. Lithuanian  (1.034)
 14. Persian  (1.014)
 15. Dutch  (871)
 16. Polish  (864)
 17. Czech  (816)
 18. Norwegian  (609)
 19. Arabic  (587)
 20. Slovenian  (381)
 21. Ukrainian  (330)
 22. Hindi  (301)
 23. Romanian  (216)
 24. Danish  (194)
 25. Thai  (191)
 26. Slovak  (155)
 27. Hungarian  (142)
 28. Hebrew  (142)
 29. Bokmål, Norwegian  (116)
 30. Greek  (63)
 31. Finnish  (43)
 32. Vietnamese  (23)
 33. Malay  (19)
 34. Tibetan  (17)
 35. Bengali  (13)
 36. Maori  (7)
 37. Icelandic  (5)
 38. Yiddish  (5)
 39. Basque  (3)
 40. Welsh  (2)
 41. Malayalam  (2)
 42. Gujarati  (2)
 43. Georgian  (2)
 44. Serbo-Croatian  (1)
 45. Burmese  (1)
 46. Armenian  (1)
 47. Albanian  (1)
 48. Macedonian  (1)
 49. Germanic (Other)  (1)
 50. Syriac  (1)
 51. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wyatt, Neal
 2. Enis, Matt
 3. Hoffert, Barbara
 4. Peet, Lisa
 5. Schwartz, Meredith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...