skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.981.703  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Classification

ISSN0176-4268

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

The Write Start : Sentences to Paragraphs

ISBN: 978-1-4080-8677-3

Toàn văn không sẵn có

3
Classification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Clary, Renee ; Wandersee, James

Science Teacher, 2013, Vol.80(9), p.31-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8555

Toàn văn sẵn có

4
Classification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Clary, Renee ; Wandersee, James

The Science Teacher, 2013, Vol.080(09) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8555 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2505/4/tst13_080_09_31

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The infant disorganised attachment classification: "Patterning within the disturbance of coherence"

Reijman, Sophie ; Foster, Sarah ; Duschinsky, Robbie

Social Science & Medicine, March 2018, Vol.200, pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.12.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisite generalizability of schizophrenia diagnosis classification based on functional brain connectivity

Orban, Pierre ; Dansereau, Christian ; Desbois, Laurence ; Mongeau-Pérusse, Violaine ; Giguère, Charles-Édouard ; Nguyen, Hien ; Mendrek, Adrianna ; Stip, Emmanuel ; Bellec, Pierre

Schizophrenia Research, February 2018, Vol.192, pp.167-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-9964 ; DOI: 10.1016/j.schres.2017.05.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification of rainfall radar images using the scattering transform

Lagrange, Mathieu ; Andrieu, Hervé ; Emmanuel, Isabelle ; Busquets, Gerard ; Loubrié, Stéphane

Journal of Hydrology, January 2018, Vol.556, pp.972-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2016.06.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fourier-based classification of protein secondary structures

Shu, Jian-Jun ; Yong, Kian Yan

Biochemical and Biophysical Research Communications, 15 April 2017, Vol.485(4), pp.731-735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2017.02.117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support vector machine classification trees based on fuzzy entropy of classification

de Boves Harrington, Peter

Analytica Chimica Acta, 15 February 2017, Vol.954, pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2016.11.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimizing ambiguities in stream classification of complex drainage structures

Sah, Rajesh Kumar ; Das, Apurba Kumar

Journal of Hydrology, October 2017, Vol.553, pp.224-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2017.07.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification of maize kernels using NIR hyperspectral imaging

Williams, Paul J. ; Kucheryavskiy, Sergey

Food Chemistry, 15 October 2016, Vol.209, pp.131-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.04.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dawn of a new era in onco-cardiology: The Kumamoto Classification

Sueta, Daisuke ; Tabata, Noriaki ; Akasaka, Tomonori ; Yamashita, Takayoshi ; Ikemoto, Tomokazu ; Hokimoto, Seiji

International Journal of Cardiology, 1 October 2016, Vol.220, pp.837-841 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.06.330

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new paleoclimate classification for deep time

Zhang, Laiming ; Wang, Chengshan ; Li, Xianghui ; Cao, Ke ; Song, Ying ; Hu, Bin ; Lu, Dawei ; Wang, Qian ; Du, Xiaojing ; Cao, Shuo

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 1 February 2016, Vol.443, pp.98-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-0182 ; DOI: 10.1016/j.palaeo.2015.11.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

J. J. Keller's Hazardous Materials ez Explanations[R], June, 2011

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Boyne, Roy

Theory, Culture & Society, May 1, 2006, Vol.23(2,3), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02632764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Classification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Bouch, Joe

Advances in Psychiatric Treatment, 01/2010, Vol.16(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-5146 ; E-ISSN: 1472-1481 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1192/apt.16.1.1

Toàn văn sẵn có

17
Classification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Speight, James G.

Power Generation, Coal‐Fired Power Generation Handbook, Chapter 2, p.37-68

ISBN: 9781118208465 ; E-ISBN: 9781118739457 ; DOI: 10.1002/9781118739457.ch2

Toàn văn không sẵn có

18
Classification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Solomon, Chris ; Breckon, Toby

Fundamentals of Digital Image Processing, Chapter 11, p.291-315

ISBN: 9780470844724 ; E-ISBN: 9780470689776 ; DOI: 10.1002/9780470689776.ch11

Toàn văn không sẵn có

19
Classification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Wildi, Otto

Data Analysis in Vegetation Ecology, Chapter 5, p.53-69

ISBN: 9781118384046 ; E-ISBN: 9781118562543 ; DOI: 10.1002/9781118562543.ch5

Toàn văn không sẵn có

20
Classification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification

Lazareff, Jorge A.

Neural Tube Defects, 2011, pp.25-26

ISBN: 9789814273855 ; DOI: 10.1142/9789814273855_0003

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.981.703  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.341.996)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.095.518)
 3. Trong mục lục thư viện (60)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (168.034)
 2. 1955đến1969  (100.055)
 3. 1970đến1984  (297.133)
 4. 1985đến2000  (859.209)
 5. Sau 2000  (9.838.105)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.331.426)
 2. German  (136.268)
 3. French  (79.743)
 4. Spanish  (33.457)
 5. Japanese  (29.948)
 6. Chinese  (27.315)
 7. Russian  (12.436)
 8. Korean  (12.187)
 9. Undetermined  (10.398)
 10. Portuguese  (8.417)
 11. Italian  (6.675)
 12. Polish  (4.883)
 13. Czech  (2.939)
 14. Turkish  (2.655)
 15. Dutch  (1.821)
 16. Norwegian  (1.215)
 17. Romanian  (971)
 18. Danish  (856)
 19. Slovak  (811)
 20. Persian  (778)
 21. Hungarian  (679)
 22. Lithuanian  (650)
 23. Ukrainian  (647)
 24. Thai  (369)
 25. Hebrew  (358)
 26. Arabic  (257)
 27. Bokmål, Norwegian  (256)
 28. Finnish  (154)
 29. Greek  (98)
 30. Maori  (43)
 31. Vietnamese  (42)
 32. Malay  (41)
 33. Icelandic  (29)
 34. Basque  (15)
 35. Serbo-Croatian  (13)
 36. Macedonian  (9)
 37. Hindi  (8)
 38. Albanian  (3)
 39. Georgian  (3)
 40. Panjabi  (2)
 41. Bengali  (2)
 42. Yiddish  (2)
 43. Tagalog  (2)
 44. Tibetan  (1)
 45. Armenian  (1)
 46. Gujarati  (1)
 47. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, J.
 2. Liu, Y.
 3. UN
 4. Onu
 5. Li, Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...