skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý công tác văn thư lưu trữ của lãnh đạo văn phòng cấp bộ : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Lâm Thu Hằng; Vương Đình Quyền người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (027 LA-H 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phông lưu trữ ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ - Một nguồn sử liệu về Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954) : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Lê Tuyết Mai; Vương Đình Quyền người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (027 LE-M 2011)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng danh mục và xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến ở Sở Nội vụ : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Hoàng Tùng Phong; Nguyễn Liên Hương người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (027 HO-P 2011)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công bố tài liệu tại kho lưu trữ Trung Ương Đảng giai đoạn 1954 - 1975 - thực trạng và giải pháp: Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Đinh Kim Ngân; Nguyễn Văn Hàm người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (027 ĐI-N 2011)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tăng cường hoạt động thông tin - thư viện tại Viện Nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững : Luận văn ThS. Thông tin : 60 32 20

Mai Hải Linh; Chu Ngọc Lâm người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (027 MA-L 2012)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động của Trung tâm Thông tin khoa học tại Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Công an : Luận văn ThS. Thông tin : 60 32 20

Hà Hồng Anh; Trần Thị Quý người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013 - (027 HA-A 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu lưu trữ cần bảo hiểm tại lưu trữ lịch sử địa phương (Qua khảo sát tại lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội và một số Lưu trữ lịch sử địa phương lân cận) : Luận văn ThS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 603203

Đặng Văn Phong; Cam Anh Tuấn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016 - (027 ĐA-P 2016)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam

H., 2006 - (027 CAC 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin học : giáo trình dành cho sinh viên ngành thông tin - thư viện và quản trị thông tin

Đoàn Phan Tân

H. : ĐHQGHN, 2006 - (027 ĐO-T 2006)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999 - 2000

H. : Vụ Thư viện, 2002. - (027 KYY 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
American library directory 1997-1998. Volume 2, Libraries in Canada & Mexico. Libraries networks, consortia & school. Organization index. Personnel index
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American library directory 1997-1998. Volume 2, Libraries in Canada & Mexico. Libraries networks, consortia & school. Organization index. Personnel index

New Jersey : R. R.Bowker, 1997 - (027 AME(2) 1997) - ISBN0835238318

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American library directory 1997-1998. Volume 1, Libraries in the United States includes Library services & suppliers section

New Jersey : R. R.Bowker, 1997 - (027 AME(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vương Đình Quyền
  2. Lâm Thu Hằng
  3. Nguyễn Văn Hàm
  4. Mai Hải Linh
  5. Đặng Văn Phong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...