skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nghiêm Thị Như Ngọc; Mai Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (025.2 NG-N 2009)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng và quản lý nguồn tài nguyên số nội sinh tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Phạm Văn Hùng; Nguyễn Viết Nghĩa người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (025.2 PH-H 2009)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ Bộ Tài chính - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Nguyễn Hữu Danh; Nguyễn Văn Hàm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (025.2 NG-D 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu mô hình phối hợp bổ sung giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Đoàn Thị Thu; Nguyễn Viết Nghĩa người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.2 ĐO-T 2011)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ tại Trung tâm Thư viện-Học liệu trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Thanh Hóa : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Trịnh Tất Đạt; Nguyễn Huy Chương người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.2 TR-Đ 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin : 60 32 20

Trần Thị Anh Đào; Trần Thị Quý người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.2 TR-Đ 2013)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Thương mại : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Nguyễn Thị Thu Điệp; Nguyễn Viết Nghĩa người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.2 NG-Đ 2014)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Trần Thị Hiền; Lê Văn Viết người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.2 TR-H 2014)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Nguyễn Thị Nhiễn; Trần Thị Quý người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2013 - (025.2 NG-N 2013)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Phạm Văn Hưng; Trần Thị Quý người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.2 PH-H 2014)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguồn lực thông tin phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Trung tâm thông tin - Thư viên Học viện Ngân hàng : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Trần Thị Tươi; Vũ Văn Nhật

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.2 TR-T 2014)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Thân Văn Diễn; Nguyễn Viết Nghĩa

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (025.2 TH-D 2014)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sưu tầm, thu thập và quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 03 01

Dương Thành Trung; Nguyễn Văn Hàm

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.2 DU-T 2015)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh : Luận án TS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 62 32 03

Nguyễn Quốc Dũng; Vương Đình Quyền

H. : ĐHKHXH & NV , 2016 - (025.2 NG-D 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng, tổ chức và khai thác tài liệu số nội sinh tại Thư viện Đại học Lâm nghiệp : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 60 32 02

Lê Thị Thùy Dương; Nguyễn Huy Chương

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017 - (025.2 LE-D 2017)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức và bảo quản tài liệu : giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành Thư viện-Thông tin

Nguyễn Tiến Hiển; Kiều Văn Hốt

H. : Trường ĐHVHHN, 2005 - (025.2 NG-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ Bộ Quốc Phòng Lào - Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Sone Thavy Chantha Thoum Ma; Vũ Thị Phụng người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.2 SON 2011)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (2)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (16)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...