skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự động hóa trong hoạt động thông tin - thư viện : sách chuyên khảo ngành thông tin-thư viện

Trần Thị Quý; Đỗ Văn Hùng

H. : ĐHQGHN, 2007 - (025.04 TR-Q 2007)

Truy cập trực tuyến

2
Online family : your guide to fun and discovery in cyberspace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online family : your guide to fun and discovery in cyberspace

Gralla Preston.

New York : Wiley, c1998. - (025.04 GRA 1998) - ISBN0471195731 (paper : alk. paper);ISBN0471298077 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư viện số chỉ mục và tìm kiếm : sách chuyên khảo

Đỗ Quang Vinh

H. : ĐHQGHN, 2009 - (025.04 ĐO-V 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin thư viện tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự : Luận văn ThS. Khoa học Thư viện: 60 32 20

Nguyễn Phương Cương; Chu Ngọc Lâm người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.04 NG-C 2011)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

���ng d���ng c��ng ngh��� th��ng tin trong ho���t �����ng th��ng tin th�� vi���n t���i tr�����ng �����i h���c H��ng V����ng : Lu���n v��n ThS. Th��ng tin: 60 32 20

Nguy���n Thanh Nga; L�� V��n Vi���t ng�����i h�����ng d���n

H. : Tr�����ng �����i h���c Khoa h���c X�� h���i v�� Nh��n v��n, 2012 - (025.04 NG-N 2012)

Truy cập trực tuyến

6
A Semantic Web primer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Semantic Web primer

Antoniou G; Antoniou G

Cambridge, MA : The MIT press, 2012. - (025.04 SEM 2012) - ISBN9780262018289 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Semantic Web Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Web Programming

Hebeler John

Indianapolis: Wiley Publishing, Inc , 2009 - (025.04 SEM 2009) - ISBN9780470418017

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bộ máy tra cứu tin tại Thư viện Hà Nội thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Bùi Thị Linh; Chu Ngọc Lâm người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (025.04 BU-L 2013)

Truy cập trực tuyến

9
Searching and researching on the Internet and the World Wide Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching and researching on the Internet and the World Wide Web

Ackermann Ernest C; Hartman Karen ‰q (Karen P.)

Wilsonville, Oregon: Franklin, Beedle & Associates, Inc., 2000 - (025.04 ACK 2000) - ISBN1887902562

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức thông tin

Taylor Arlene G; Joudrey Daniel N; Nghiêm Xuân Huy

H. : Thế giới, 2014 - (025.04 TAY 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng hệ quản trị thư viện tích hợp ILIB 3.6 tại Trung tâm Thông tin tư liệu Học viện ngoại giao : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Bạch Quỳnh Nga; Đoàn Phan Tân

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.04 BA-N 2015)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng Website trong hoạt động thông tin - thư viện tại Đại học Huế : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Bùi Thị Thu Hà; Nghiêm Xuân Huy

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.04 BU-H 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện tại Học viện Quân Y : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Ngô Thị Nguyệt Minh; Nguyễn Thị Lan Thanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.04 NG-M 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin - Thư viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 02 03

Nguyễn Thị Mùi; Nguyễn Hữu Hùng

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (025.04 NG-M 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng thuật các công trình nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 603203

Tạc Thị Minh Huyền; Vũ Thị Phụng

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017 - (025.04 TA-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research methods in information systems : proceedings of the IFIP WG 8.2 Colloquium, Manchester Business School, 1-3 September, 1984

IFIP WG 8.2 Colloquium |d (1984 : |c Manchester Business School); Mumford Enid

Amsterdam ; New York : North-Holland ; New York : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co., 1985. - (025.04 RES 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The nonprofit guide to the Internet : how to survive and thrive
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nonprofit guide to the Internet : how to survive and thrive

Johnston Michael W.; Zeff Robbin Lee

New York : Wiley, c1999 - (025.04 JOH 1999) - ISBN047132857X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
王振鵠教授八秩榮慶論文集
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

王振鵠教授八秩榮慶論文集

Wang Zhen'gu jiao shou ba zhi rong qing chou bei xiao zu.

臺北市 : 臺灣學生, 2004[民93]. - (025.04 TAP 2004) - ISBN9571512257

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công tác ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong công tác nghiệp vụ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Nguyễn Thị Xuân Lan; Lê Văn Viết người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2011 - (025.04 NG-L 2011)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Architects of the Web : 1,000 days that built the future of business

Reid Robert

New York : John Wiley & Sons, c1997 - (025.04 REI 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (4)
 2. 1999đến2004  (4)
 3. 2005đến2008  (3)
 4. 2009đến2013  (8)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (16)
 2. Luận án, luận văn  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (13)
 2. English  (11)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chu Ngọc Lâm
 2. Nghiêm Xuân Huy
 3. Bùi Thị Thu Hà
 4. Gralla Preston
 5. Joudrey Daniel N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...