skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hoạt động marketing tại Trung tâm Học liệu - Đại học Huế : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

Phùng Ngọc Tú; Nguyễn Thị Lan Thanh người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013 - (021.7 PH-T 2013)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ứng dụng marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin - thư viện tại Thư viện Viện Dân tộc học : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 60 32 20

Nguyễn Thị Phương Lê; Nguyễn Thu Thảo người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2012 - (021.7 NG-L 2012)

Truy cập trực tuyến

3
Creating the customer-driven library : building on the bookstore model
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating the customer-driven library : building on the bookstore model

Woodward Jeannette A.

Chicago : American Library Association, 2005. - (021.7 WOO 2005) - ISBN0838908888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. Vietnamese  (2)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...