skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến tranh thông tin trong thế giới hiện đại

Đỗ Đình Tấn

TP.Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh, 1993 - (020 ĐO-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin học đại chúng

Tsurxin N.N.; Dương Thị Tơ Người dịch; Trần Như Thuộc Người dịch

H. : KHKT, 1985 - (020 TSU 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge and commupication : Essays on the information chain

Meadons A.J editor

London : Library association Ltd, 1991 - (020 KNO 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world of books in classical antiquity

Pinner H.L.

Leiden : A.S. Sijthoff , 1958 - (020 PIN 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Câu lạc bộ thiếu nhi

H. : Vụ văn hoá quần chúng và thư viện, 1976 - (020 CAU 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ yếu hội nghị ngành Thông tin - Tư liệu khoa học và công nghệ : Đà Lạt, ngày 6-7 tháng 8 năm 1998

H. : Trung tâm TTTL KH & CN Quốc gia, 1998 - (020 KYY 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danh mục các cơ quan thông tin - tư liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

H. : TTTTTL KH&CN Quốc gia, 1998 - (020 DAN 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN-COCI Seminar : quality service for all : management training programme for ASEAN senior librarians, 19-22 November 1997

ASEAN-COCI Seminar

Singapore : Secretary General of ASEAN, 1998. - (020 ASE 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn bản pháp quy về công tác thông tin và tư liệu

H. : :[Knxb], 1997 - (020 VAN 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ yếu Hội thảo khoa học và thực tiễn hoạt động Thông tin - Thư viện : kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (1997-2002)

Đại học Quốc gia Hà Nội.

H. : Trung tâm Thông tin - Thư viện, 2002 - (020 KYY 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Không gian số hoá

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2001 - (020 KHO 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin học

Đoàn Phan Tân

H. : ĐHQGHN, 2001 - (020 ĐO-T 2001)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành Thông tin Thư viện lần thứ nhất

H. : ĐHQGHN., 2001 - (020 KYY 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Documents Series 2000

Jakarta : ASEAN, 2001 - (020 ASE 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điều tra xử lý thông tin trong quản lý

Lê Xuân Hoa

H. : Thống kê, 1999 - (020 ĐIE 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng quan khoa học thông tin và thư viện

Dương Thuý Hương; Lê Ngọc Oánh; Nguyễn Minh Hiệp chủ biên

Tp. HCM. : ĐHQGTPHCM., 2001 - (020 TON 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư viện học đại cương

Bùi Loan Thuỳ

Tp. HCM. : ĐHQG, 2001 - (020 BU-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manuel des etudes literraires

Paris, 1968 - (020 MAN 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nguồn tư liệu ảnh về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Đào Xuân Chúc

H. : CTQG., 2002 - (020 ĐA-C 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử sự nghiệp thư viện Việt Nam trong tiến trình văn hoá dân tộc

Dương Bích Hồng

H. : Vụ Thư viện, 1999 - (020 DU-H 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Minh Hiệp
  2. Tru-ba-ri-an O.X
  3. Nguyễn Văn Bằng
  4. Nguyễn Tuấn Huy
  5. Буй Лоан Тху

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...