skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 325  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Đỗ Trung Tuấn

H. : ĐHQGHN, 2004 - (005.74 ĐO-T 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Web document analysis : challenges and opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web document analysis : challenges and opportunities

Antonacopoulos Apostolos editor; Hu Jianying

New Jersey : World Scientific, 2003 - (005.74 WEB 2003) - ISBN9812385827

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu giải pháp tự động sao lưu và khôi phục dữ liệu trong hệ thống thông tin điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10

Đặng Minh Chính; Vũ Duy Lợi Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2007 - (005.74 ĐA-C 2007)

Truy cập trực tuyến

4
Giáo trình Khai phá dữ liệu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Khai phá dữ liệu

Nguyễn Hà Nam; Nguyễn Trí Thành; Hà Quang Thụy

H. : ĐHQGHN, 2013 - (005.74 NG-N 2013) - ISBN9786046209553

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình

Wirth N.; Nguyễn Quốc Cường Người dịch

H. : ĐH và THCN, 1991 - (005.74 WIR 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ

Lê Tiến Vượng

H. : KHKT, 1997 - (005.74 LE-V 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

In formation analysis : Selected readings

Sydney. : A DDison-Welsly , 1987 - (005.74 INF 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of clipper : A library of software development

Fuller A.

Illinois : Dow Jones Irwin, 1989 - (005.74 FUL 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case*Dictionary reference guide : Version 5.0

Redwood city : Oracle Corp., 1991 - (005.74 CAS(5.0) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programmer's guide to the oracal call interface : Release 7.1

Oracle : Oracle Corp, 1994 - (005.74 PRO(7.1) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building reports with SQL Reportwrite : Vwersion 1.1

Massachusettes : Digital Equipment corporation, 1991 - (005.74 BUI(1.1) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oracle office User's Guide

Massachusettes : Digital Equipment corporation, 1993 - (005.74 ORA(2.0) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SQL module user's guide and reference

Oracle : Oracle Corp, 1994 - (005.74 SQL(1.0) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oracle reprot Generator Tutorial and reference : Version 2.0

Massachusettes : Digital Equipment corporation , 199? - (005.74 ORA(2.0) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oracle reports reference Manual : Part number: A14005-1 ; Guide version 2.0

Massachusettes : Digital Equipment corporation , 1993 - (005.74 ORA(2.0) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case generation for SQL forms tutorial and reference : Version 1.0

Oracle : Oracle Corp, 1989 - (005.74 CAS(1.0) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oracle office user's guide for character-Mode systems : Version 2.0; part No A14772-1

Redwood City : Oracle Corp., 1994 - (005.74 ORA(2.0) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to SQL report writer : V 1.1

Oracle : Oracle, 1989 - (005.74 INT(1.1) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Reports with oracle reports : Part number: A14004-1; Praphical user interface Version 2.0

Massachusettes : Digital Equipment corporation , 1993 - (005.74 BUI(2.0) 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oracle for Unix : Performance Tuning Tips

Massachusettes : Digital Equipment corporation, 1994 - (005.74 ORA 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 325  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (193)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (11)
 2. 1991đến1996  (28)
 3. 1997đến2002  (27)
 4. 2003đến2009  (119)
 5. Sau 2009  (146)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (235)
 2. Sách  (90)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (247)
 2. English  (73)
 3. French  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vũ Đức Thi
 2. Đỗ Trung Tuấn
 3. Hà Quang Thụy
 4. Nguyễn Hà Nam
 5. Đặng Văn Đức

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...