skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Năm xuất bản: 2008đến2009 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium homeostasis and signaling in yeast cells and cardiac myocytes.(Report)

Cui, Jiangjun ; Kaandorp, Jaap A. ; Sloot, Peter M. A. ; Lloyd, Catherine M. ; Filatov, Max V.

FEMS Yeast Research, Dec, 2009, Vol.9(8), p.1137(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

High spatial resolution analysis of fungal cell biochemistry - bridging the analytical gap using synchrotron FTIR spectromicroscopy.(Report)

Kaminskyj, Susan ; Jilkine, Konstantin ; Szeghalmi, Adriana ; Gough, Kathleen

FEMS Microbiology Letters, July, 2008, Vol.284(1), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokaryotic biodiversity and activity in the deep subseafloor biosphere.(Report)

Fry, John C. ; Parkes, R. John ; Cragg, Barry A. ; Weightman, Andrew J. ; Webster, Gordon

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2008, Vol.66(2), p.181(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhizobial secreted proteins as determinants of host specificity in the rhizobium-legume symbiosis.(Report)

Fauvart, Maarten ; Michiels, Jan

FEMS Microbiology Letters, August, 2008, Vol.285(1), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA base repair - recognition and initiation of catalysis.(Report)

Dalhus, Bjorn ; Laerdahl, Jon K. ; Backe, Paul H. ; Bjoras, Magnar

FEMS Microbiology Reviews, Nov, 2009, Vol.33(6), p.1044(35) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic mechanisms, basic roles, and biotechnological and environmental significance of halogenating enzymes.(Report)

Chen, Xianping ; Van Pee, Karl - Heinz

Acta Biochimica et Biophysica Sinica, March, 2008, Vol.40(3), p.183(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference.(Report)

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology and Medical Microbiology, Jan, 2009, Vol.55(1), p.6(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for production of carboxylic acids: current status and challenges.(Report)

Abbott, Derek A. ; Zelle, Rintze M. ; Pronk, Jack T. ; Van Maris, Antonius J. A.

FEMS Yeast Research, Dec, 2009, Vol.9(8), p.1123(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preserving organelle vitality: peroxisomal quality control mechanisms in yeast.(Report)

Aksam, Eda Bener ; De Vries, Bart ; Van Der Klei, Ida J. ; Kiel, Jan A. K. W.

FEMS Yeast Research, Sept, 2009, Vol.9(6), p.808(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Desh Deepak
  2. Cui, Jiangjun
  3. Tripathi, Parul
  4. Bjørås, Magnar
  5. Kaminskyj, Susan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...