skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: World Bank xóa Nhan đề tạp chí: Economist xóa Chủ đề: IMF xóa Năm xuất bản: 1990đến1991 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When devaluation breeds contempt: for most of the past decade developing countries have devalued their currencies heavily at the behest of the IMF and the World Bank; that may have been a mistake. (economics focus; International Monetary Fund) (Business)

Anonymous;

The Economist (US), Nov 24, 1990, Vol.317(7682), p.71(1)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the World Bank: Fine Art of Persuasion

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, Vol.321(7728), p.S33

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The IMF and the World Bank: Until Debt Us Do Part

Crook, Clive

The Economist, Oct 12, 1991, p.S14

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Let Them Eat Guns

Anonymous

The Economist, Nov 2, 1991, Vol.321(7731), p.61

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Crook, Clive
  2. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...