skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Properties of Liquid Metal Coolants-2.14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Liquid Metal Coolants-2.14

Sobolev, V.

Comprehensive Nuclear Materials, Chapter 2.14, pp.373-392

ISBN: 978-0-08-056027-4 ; ISBN: 978-0-08-056033-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-056033-5.00130-0

Toàn văn không sẵn có

2
Reducing hazardous substances in electronics-20
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing hazardous substances in electronics-20

Deubzer, O.

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) handbook, Chapter 20, pp.442-465

ISBN: 978-0-85709-089-8 ; ISBN: 978-0-85709-633-3 ; DOI: 10.1533/9780857096333.4.442

Toàn văn không sẵn có

3
6.24 - Metals and Cardiovascular Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6.24 - Metals and Cardiovascular Disease

Barchowsky, A.

Comprehensive Toxicology, Chapter 6.24, pp.447-463

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.00721-1

Toàn văn không sẵn có

4
Some Useful Reagents and Their Application-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Useful Reagents and Their Application-Chapter 5

Shooting Incident Reconstruction, Chapter 5, pp.67-86

ISBN: 978-0-12-382241-3 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-382241-3.00005-3

Toàn văn không sẵn có

5
Toxic metals and metalloids in foods-10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic metals and metalloids in foods-10

Hartwig, A. ; Jahnke, G.

Chemical contaminants and residues in food, Chapter 10, pp.233-249

ISBN: 978-0-85709-058-4 ; ISBN: 978-0-85709-579-4 ; DOI: 10.1533/9780857095794.2.233

Toàn văn không sẵn có

6
4.06 - Aggregation of Colloids in Estuaries
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

4.06 - Aggregation of Colloids in Estuaries

Mayer, L.M. ; Wells, M.L.

Treatise on Estuarine and Coastal Science, Chapter 4.06, pp.143-160

ISBN: 978-0-12-374711-2 ; ISBN: 978-0-08-087885-0 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-374711-2.00407-1

Toàn văn không sẵn có

7
Bioaccessibility Extractions for Contaminant Risk Assessment-3.24
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility Extractions for Contaminant Risk Assessment-3.24

Koch, I. ; Reimer, K.

Comprehensive Sampling and Sample Preparation, Chapter 3.24, pp.487-507

ISBN: 978-0-12-381373-2 ; ISBN: 978-0-12-381374-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-381373-2.00091-0

Toàn văn không sẵn có

8
Liquid metal corrosion in nuclear reactor and accelerator driven systems-10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liquid metal corrosion in nuclear reactor and accelerator driven systems-10

Gnanasekaran, T. ; Dayal, R.K. ; Raj, Baldev

Nuclear corrosion science and engineering, Chapter 10, pp.301-328

ISBN: 978-1-84569-765-5 ; ISBN: 978-0-85709-534-3 ; DOI: 10.1533/9780857095343.3.301

Toàn văn không sẵn có

9
2.25 - Heavy Metal-Regulated Gene Expression
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2.25 - Heavy Metal-Regulated Gene Expression

Qian, Yongchang

Comprehensive Toxicology, Chapter 2.25, pp.495-521

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.00226-8

Toàn văn không sẵn có

10
Trace Metal(loid)s (As, Cd, Cu, Hg, Pb, PGE, Sb, and Zn) and Their Species
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metal(loid)s (As, Cd, Cu, Hg, Pb, PGE, Sb, and Zn) and Their Species

Hirner, A.V. ; Hippler, J.

Treatise on Water Science, Four-Volume Set, pp.31-57

ISBN: 978-0-444-53193-3 ; ISBN: 978-0-444-53199-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-53199-5.00050-6

Toàn văn không sẵn có

11
12.15 - Metals and Cell Adhesion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12.15 - Metals and Cell Adhesion

Grunwald, G.B.

Comprehensive Toxicology, Chapter 12.15, pp.209-221

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.01520-7

Toàn văn không sẵn có

12
Drinking Water Toxicology in Its Regulatory Framework
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drinking Water Toxicology in Its Regulatory Framework

Dieter, H.

Treatise on Water Science, Four-Volume Set, pp.377-415

ISBN: 978-0-444-53193-3 ; ISBN: 978-0-444-53199-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-53199-5.00067-1

Toàn văn không sẵn có

13
2.24 - Protein Kinases
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2.24 - Protein Kinases

Weber, T.J.

Comprehensive Toxicology, Chapter 2.24, pp.473-493

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.00225-6

Toàn văn không sẵn có

14
12.05 - The National Children’s Study: Linking Exposures to Effects in Children’s Environmental Health
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

12.05 - The National Children’s Study: Linking Exposures to Effects in Children’s Environmental Health

Keim, S.A. ; Kimmel, C.A.

Comprehensive Toxicology, Chapter 12.05, pp.59-68

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.01507-4

Toàn văn không sẵn có

15
Electro-chemical energy storage technologies for wind energy systems-10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electro-chemical energy storage technologies for wind energy systems-10

Skyllas-Kazacos, M.

Stand-alone and hybrid wind energy systems, Chapter 10, pp.323-365

ISBN: 978-1-84569-527-9 ; ISBN: 978-1-84569-962-8 ; DOI: 10.1533/9781845699628.2.323

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weber, T.J.
 2. Jahnke, G.
 3. Kimmel, C.A.
 4. Wells, M.L.
 5. Grunwald, G.B.

theo chủ đề:

 1. lead
 2. Copper
 3. arsenic
 4. cadmium
 5. mercury

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...