skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 372  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Review of Information Behaviour Research: Studies of Information Seeking in Context, Volume 1, 2000

Line, Maurice

Library Management, pp.425-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01435124 ; E-ISSN: 17587921

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessing and Browsing Information and Communication

Sandusky, Robert

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol.53(13), pp.1185-1187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10142

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DiscoverInfo: a tool for discovering information with relevance and novelty

Shah, Chirag ; Marchionini, Gary

Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 23 July 2007, pp.902-902

ISBN: 9781595935977 ; ISBN: 1595935975 ; DOI: 10.1145/1277741.1277970

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CQE: a collaborative querying environment

Fu, Lin ; Goh, Dion ; Foo, Schubert

Proceedings of the 5th ACM/IEEE-CS joint conference on digital libraries, 07 June 2005, pp.378-378

ISBN: 1581138768 ; ISBN: 9781581138764 ; DOI: 10.1145/1065385.1065481

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Modern Information Retrieval (2nd edition)

Shiri, A.;

Library Review, 01 December 2004, Vol.53(9), pp.462-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2535 ; E-ISSN: 1758-793X ; DOI: 10.1108/00242530410565256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approaches to User-Based Studies in Information Seeking and Retrieval: A Sheffield Perspective

Beaulieu, Micheline

Journal of Information Science, August 2003, Vol.29(4), pp.239-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/01655515030294002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction.(organizing the Internet)

Torok, Andrew G.

Library Trends, Fall, 2003, Vol.52(2), p.203(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

Wilson, T.D

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.658-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Information Retrieval Study Lexis Professional and Westlaw UK

Mason, Dean

Legal Information Management, 2006, Vol.6(4), pp.246-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6696 ; E-ISSN: 1741-2021 ; DOI: 10.1017/S1472669606000831

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-assisted query translation for interactive CLIR

He, Daqing ; Wang, Jianqiang ; Oard, Douglas ; Nossal, Michael

Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on research and development in informaion retrieval, 28 July 2003, pp.461-461

ISBN: 1581136463 ; ISBN: 9781581136463 ; DOI: 10.1145/860435.860552

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating metadata for children's resources: issues, research, and current developments

Abbas, June

Library Trends, Fall, 2005, Vol.54(2), p.303(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can document-genre metadata improve information access to large digital collections?

Crowston, Kevin ; Kwasnik, Barbara H.

Library Trends, Fall, 2003, Vol.52(2), p.345(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-2594

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective and objective evaluation of interactive and automatic query expansion

Shapira, Bracha ; Taieb-Maimon, Meirav ; Nemeth, Yael

Online Information Review, 01 August 2005, Vol.29(4), pp.374-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520510617820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Document layout and color driven image retrieval

Obrador, Pere

Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 23 July 2007, pp.889-890

ISBN: 9781595935977 ; ISBN: 1595935975 ; DOI: 10.1145/1277741.1277960

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What type of page is this?: genre as web descriptor

Rosso, Mark

Proceedings of the 5th ACM/IEEE-CS joint conference on digital libraries, 07 June 2005, pp.398-398

ISBN: 1581138768 ; ISBN: 9781581138764 ; DOI: 10.1145/1065385.1065501

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the real and perceived value of automatic and interactive query expansion

Nemeth, Yael ; Shapira, Bracha ; Taeib-Maimon, Meirav

Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 25 July 2004, pp.526-527

ISBN: 1581138814 ; ISBN: 9781581138818 ; DOI: 10.1145/1008992.1009103

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of a mobile information system in context

Göker, Ayşe ; Myrhaug, Hans

Information Processing and Management, 2008, Vol.44(1), pp.39-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2007.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-assisted query translation for interactive cross-language information retrieval

Oard, Douglas W ; He, Daqing ; Wang, Jianqiang

Information Processing and Management, 2008, Vol.44(1), pp.181-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2006.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New directions in multilingual information access

Gey, Fredric ; Kando, Noriko ; Lin, Chin-Yew ; Peters, Carol

ACM SIGIR Forum, 01 December 2006, Vol.40(2), pp.31-39

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/1189702.1189707

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stalking the Wild Web Genre (with apologies to Euell Gibbons)

Rosso, Mark

Bulletin of the American Society for Information Science and Technology (Online), Jun/Jul 2008, Vol.34(5), pp.20-22

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 372  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (255)
 2. Toàn văn trực tuyến (127)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (55)
 2. 2002đến2003  (64)
 3. 2004đến2005  (89)
 4. 2006đến2008  (127)
 5. Sau 2008  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Spink, Amanda
 2. Jansen, Bernard
 3. Jansen, Bernard J.
 4. Marchionini, Gary
 5. Allan, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...