skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa xxx: xxx xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
GUI Design for Android Apps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUI Design for Android Apps

Cohen, Ryan ; Wang, Tao

ISBN: 978-1-4842-0383-5 ; E-ISBN: 978-1-4842-0382-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-0382-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Beginning Fedora Desktop: Fedora 28 Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Fedora Desktop: Fedora 28 Edition

Petersen, Richard

ISBN: 978-1-4842-3881-3 ; E-ISBN: 978-1-4842-3882-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-3882-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Beginning Java 8 APIs, Extensions and Libraries: Swing, JavaFX, JavaScript, JDBC and Network Programming APIs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning Java 8 APIs, Extensions and Libraries: Swing, JavaFX, JavaScript, JDBC and Network Programming APIs

Sharan, Kishori

ISBN: 978-1-4302-6661-7 ; E-ISBN: 978-1-4302-6662-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4302-6662-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...