skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Park, Eun-Chan xóa Chủ đề: transportation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probe/PreAck: A Joint Solution for Mitigating Hidden and Exposed Node Problems and Enhancing Spatial Reuse in Dense WLANs

Mvulla, Jaha ; Kim, Youngboo ; Park, Eun-Chan

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.55171-55185 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2871124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced Dual Carrier Sensing With Transmission Time Control for Fair Spatial Reuse in Heterogeneous and Dense WLANs

Mvulla, Jaha ; Park, Eun-Chan

IEEE Access, 2018, Vol.6, pp.22140-22155 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2828020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M3-Cast: A Novel Multicast Scheme in Multi-Channel and Multi-Rate WiFi Direct Networks for Public Safety

Khan, Gul Zameen ; Eun-Chan Park ; Gonzalez, Ruben

IEEE Access, 2017, Vol.5, pp.17852-17868 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2749482

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. IEEE (CrossRef)  (3)
  2. IEEE Xplore  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...