skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: tôn giáo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
America, religions and religion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America, religions and religion

Albanese Catherine L.

Belmont, Calif. : Wadsworth Pub. Co., c1992. - (200.973 ALB 1992) - ISBN0534164889 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People
Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1990. - (200.973 BUT 1990) - ISBN0-674-05600-0;ISBN0-674-05601-9

Truy cập trực tuyến

3
Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America

Marty Martin E.

New York, NY : Penguin Books, 1985, c1984. - (291.0973 MAR 1985) - ISBN0140082689 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture

Blumhofer Edith Waldvogel.

Urbana : University of Illinois Press, c1993. - (289.9 BLU 1993) - ISBN0252016483;ISBN0252062817 (pbk. : acid-free paper))

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The restructuring of American religion : society and faith since World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The restructuring of American religion : society and faith since World War II

Wuthnow Robert.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1988. - (306.60973 WUT 1988) - ISBN0691077592 (alk. paper) :;ISBN0691073287 (jacket)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Errand to the world : American Protestant thought and foreign missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errand to the world : American Protestant thought and foreign missions

Hutchison William R.

Chicago : University of Chicago Press, 1987. - (266.02373 HUT 1987) - ISBN0226363090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The Black church in the African-American experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Black church in the African-American experience

Lincoln C. Eric; Mamiya Lawrence H

Durham : Duke University Press, 1990. - (277.3 LIN 1990) - ISBN0822310570;ISBN0822310732 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lincoln C. Eric
  2. Albanese Catherine L
  3. Mamiya Lawrence H
  4. Blumhofer Edith Waldvogel
  5. Hutchison William R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...