skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Dialnet xóa Chủ đề: organismos de la sociedad civil (OSC) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El Programa de Apoyo Financiero a Organismos de la Sociedad Civil en Tijuana: la construccion de la relacion entre la sociedad civil y el gobierno municipal a partir de la alternancia politica.(Report)

Delhumeau Rivera, Sheila

Estudios Fronterizos, July-Dec, 2008, Vol.9(18), p.71(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0187-6961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delhumeau, Sheila
  2. Delhumeau Rivera, Sheila

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...