skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: novel alterations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Common 4977 bp deletion and novel alterations in mitochondrial DNA in Vietnamese patients with breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common 4977 bp deletion and novel alterations in mitochondrial DNA in Vietnamese patients with breast cancer

Dimberg, Jan; Thai, Trinh Hong; Nguyen, Linh Tu Thi; Skarstedt, Marita; Löfgren, Sture; Matussek, Andreas

Scopus; 21931801; https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-015-0843-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34190

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thai, Trinh Hong
  2. Nguyen, Linh Tu Thi
  3. Skarstedt, Marita
  4. Matussek, Andreas
  5. Dimberg, Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...