skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: modélisation 3D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Navigation dans les villes 3D sur terminal mobile
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation dans les villes 3D sur terminal mobile

PREDA, Marius; PRETEUX, Françoise; NGO, Van Luyen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/271

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation dans les villes 3D sur terminal mobile

PRETEUX Françoise; PREDA Marius; NGO Van Luyen

2008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. PREDA Marius
  2. PRETEUX Françoise
  3. NGO Van Luyen
  4. PRETEUX, Françoise
  5. PREDA, Marius

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...