skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer xóa Chủ đề: Mobile Communication Systems xóa Chủ đề: costs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive healthcare

Varshney, Upkar

Computer, Dec, 2003, Vol.36(12), p.138(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Varshney, Upkar
  2. Varshney, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...