skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Libraries xóa Chủ đề: books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are books becoming extinct in academic libraries?

Pauline Dewan

New Library World, 2012, Vol.113(1/2), p.27-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; DOI: 10.1108/03074801211199022

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendation sources on the intention to use e-books in academic digital libraries

Lin, Chiun-Sin ; Tzeng, Gwo-Hshiung ; Chin, Yang-Chieh ; Chang, Chiao-Chen

The Electronic Library, 16 November 2010, Vol.28(6), pp.844-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471011093534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Charleston Conference 2009

Cassell, Kay A ; Mercado, Marina I

Library Hi Tech News, 09 March 2010, Vol.27(1), pp.1-3

ISSN: 0741-9058 ; E-ISSN: 2054-1678 ; DOI: 10.1108/07419051011034103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An overview of electronic books: a bibliography

Ramaiah, Chennupati K

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.17-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal deposit of electronic books – a review of challenges faced by national libraries

De Beer, Marietjie ; Van Der Merwe, Marieta ; Ball, Liezl ; Fourie, Ina

Library Hi Tech, 21 March 2016, Vol.34(1), pp.87-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/LHT-06-2015-0060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book reading among Spanish university students

Pinto, Maria ; Pouliot, Cristina ; Antonio Cordón-García, José

The Electronic Library, 29 July 2014, Vol.32(4), pp.473-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-05-2012-0048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using e-books for knowledge management

Barker, Philip

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.5-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582691

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing literary electronic books with logical structure: electronic work

Martínez-Prieto, Miguel A ; de La Fuente, Pablo ; Vegas, Jesús M ; Adiego, Joaquín ; Cuesta, Carlos E

The Electronic Library, 08 August 2008, Vol.26(4), pp.490-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470810893747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books: review of research and writing during 2010

Kumbhar, Rajendra

The Electronic Library, 16 November 2012, Vol.30(6), pp.777-795 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471211282109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can electronic textbooks help children to learn?

Maynard, Sally ; Cheyne, Emily

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.103-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using electronic textbooks: promoting, placing and embedding

Appleton, Leo

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.54-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic libraries and the emergence of new service paradigms

Moyo, Lesley M

The Electronic Library, 01 June 2004, Vol.22(3), pp.220-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410541615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books: the University of Texas experience, part 1

Dillon, Dennis

Library Hi Tech, 01 June 2001, Vol.19(2), pp.113-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830110394826

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring faculty experiences with e-books: a focus group

Carlock, Danielle M ; Maughan Perry, Anali

Library Hi Tech, 13 June 2008, Vol.26(2), pp.244-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830810880342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries

Landoni, Monica ; Hanlon, Gillian

The Electronic Library, 09 October 2007, Vol.25(5), pp.599-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470710829578

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familiarization of electronic books

Subba Rao, Siriginidi

The Electronic Library, 01 August 2001, Vol.19(4), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470110402045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-books in Spanish academic libraries

Alvite Díez, Luisa ; Rodríguez Bravo, Blanca

The Electronic Library, 13 February 2009, Vol.27(1), pp.86-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470910934614

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progressing the definition of "e-book"

Vassiliou, Magda ; Rowley, Jennifer

Library Hi Tech, 05 September 2008, Vol.26(3), pp.355-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830810903292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participative knowledge production of learning objects for e-books

Manuel Dodero, Juan ; Aedo, Ignacio ; Díaz, Paloma

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.296-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic textbooks that transform how textbooks are used

Mcfall, Ryan

The Electronic Library, 01 February 2005, Vol.23(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470510582754

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (36)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (8)
 2. 2002đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (12)
 4. 2009đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rao, Siriginidi
 2. Subba Rao, Siriginidi
 3. Landoni, Monica
 4. Gibb, Forbes
 5. Gibb, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...