skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: bùn thải đô thị xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý của bùn thải đô thị trước và sau khi phân hủy kỵ khí

Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61358

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Đỗ, Quang Trung
  2. Nguyễn, Thị Nhâm
  3. Bùi, Duy Cam
  4. Nguyễn, Quang Minh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...