skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: anion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis

Saiz, Jorge; Koenka, Israel Joel; Thanh Duc Mai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26731

Truy cập trực tuyến

2
Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis

Sáiz, Jorge; Koenka, Israel Joel; Mai, Thanh Duc; Hauser, Hauser; García-Ruiz, Carmen

Scopus; 01659936; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29958

Truy cập trực tuyến

3
Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis – recent applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis – recent applications

Koenka, Israel Joel ; Mai, Thanh Duc ; Hauser, Peter C. ; Sáiz, Jorge

Anal. Methods, 2016, Vol.8(7), pp.1452-1456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-9660 ; E-ISSN: 1759-9679 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C5AY02917A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous separation of cations and anions in capillary electrophoresis

Sáiz, Jorge ; Koenka, Israel Joel ; Mai, Thanh Duc ; Hauser, Peter C. ; García-Ruiz, Carmen

Trends in Analytical Chemistry, November 2014, Vol.62, pp.162-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-9936 ; DOI: 10.1016/j.trac.2014.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koenka, Israel Joel
  2. Mai, Thanh Duc
  3. Sáiz, Jorge
  4. Koenka, I.J.
  5. Saiz, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...