skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Zoobenthos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NEW SPECIES OF THE PETROLISTHES GALATHINUS COMPLEX FROM THE SOUTHERN CARIBBEAN SEA, WITH A DISCUSSION ON THE IDENTITY OF P.GALATHINUS (BOSC, 1802) (DECAPODA, PORCELLANIDAE)

Werding, Bernd ; Hiller, Alexandra

Crustaceana, 2002, Vol.75(7), pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-216X ; E-ISSN: 1568-5403 ; DOI: 10.1163/156854002321210703

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Brill Online  (1)
 2. Brill Academic Publishers  (1)
 3. JSTOR Archival Journals  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Werding, B.
 2. Hiller, A
 3. Werding, Bernd
 4. Alexandra Hiller
 5. Hiller, Alexandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...