skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa xxx: xxx xóa Chủ đề: Zea Mays L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of Zn, Cd and Pb in a Tropical Soil After Nine-Year Sewage Sludge Applications

Nogueira, T.A.R ; Melo, W.J ; Fonseca, I.M ; Marcussi, S.A ; Melo, G.M.P ; Marques, M.O

Pedosphere, 2010, Vol.20(5), pp.545-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(10)60044-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium and Zinc Accumulation in Maize Grain as Affected by Cultivars and Chemical Fixation Amendments

Guo, Xiao-Fang ; Wei, Ze-Bin ; Wu, Qi-Tang ; Qiu, Jin-Rong ; Zhou, Jian-Li

Pedosphere, 2011, Vol.21(5), pp.650-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(11)60167-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marcussi, S.A.
  2. Marcussi, S. A.
  3. Fonseca, I. M.
  4. Qiu, Jr
  5. Melo, G.M.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...