skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Chủ đề: Xenograft Model Antitumor Assays xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK‐441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration‐resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, 15 October 2013, Vol.133(8), pp.1955-1966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.28193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbidopa abrogates L‐dopa decarboxylase coactivation of the androgen receptor and delays prostate tumor progression

Wafa, Latif A. ; Cheng, Helen ; Plaa, Nathan ; Ghaidi, Fariba ; Fukumoto, Takahiro ; Fazli, Ladan ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E. ; Rennie, Paul S.

International Journal of Cancer, 15 June 2012, Vol.130(12), pp.2835-2844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.26287

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tyrphostin NT157 suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Reuveni, Hadas ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Azuma, Haruhito ; Gleave, Martin E ; Levitzki, Alexander ; Cox, Michael E

Molecular cancer therapeutics, December 2014, Vol.13(12), pp.2827-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-8514 ; PMID: 25267499 Version:1 ; DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-13-0842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High fidelity patient-derived xenografts for accelerating prostate cancer discovery and drug development

Lin, Dong ; Wyatt, Alexander W ; Xue, Hui ; Wang, Yuwei ; Dong, Xin ; Haegert, Anne ; Wu, Rebecca ; Brahmbhatt, Sonal ; Mo, Fan ; Jong, Lina ; Bell, Robert H ; Anderson, Shawn ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Sharma, Manju ; Beltran, Himisha ; Rubin, Mark ; Cox, Michael ; Gout, Peter W ; Morris, James ; Goldenberg, Larry ; Volik, Stanislav V ; Gleave, Martin E ; Collins, Colin C ; Wang, Yuzhuo

Cancer research, 15 February 2014, Vol.74(4), pp.1272-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 24356420 Version:1 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-13-2921-T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fazli, Ladan
  2. Fazli, L.
  3. Gleave, Martin E.
  4. Cox, Michael E.
  5. Ghaffari, Mazyar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...