skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Chủ đề: X-Ray Diffraction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Control Applications for High‐Throughput Protein Crystallography Experiments

Gaponov, Yurii A. ; Matsugaki, Naohiro ; Honda, Nobuo ; Sasajima, Kumiko ; Igarashi, Noriyuki ; Hiraki, Masahiko ; Yamada, Yusuke ; Wakatsuki, Soichi

Synchrotron Radiation Instrumentation: Ninth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Daegu (Korea) (28 May-2 June 2006): AIP Conference Proceedings, 19 January 2007, Vol.879(1), pp.1932-1935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2436451

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Controlling System and Unified Database for High Throughput Protein Crystallography Experiments

Gaponov, Yu. A. ; Igarashi, N. ; Hiraki, M. ; Sasajima, K. ; Matsugaki, N. ; Suzuki, M. ; Kosuge, T. ; Wakatsuki, S.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Eighth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, California (USA) (25-29 August 2003): AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1), pp.1213-1216 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0179-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1758018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Dedicated GISAXS Beamline at the APS

Li, Xuefa ; Narayanan, Suresh ; Sprung, Michael ; Sandy, Alec ; Lee, Dong Ryeol ; Wang, Jin

Synchrotron Radiation Instrumentation: Ninth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Daegu (Korea) (28 May-2 June 2006): AIP Conference Proceedings, 19 January 2007, Vol.879(1), pp.1387-1390 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0373-4 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2436323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Status Report on The Brazilian Synchrotron Radiation Laboratory

Brum, J. A. ; Tavares, P. F. ; Tolentino, H. C. N.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Eighth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, California (USA) (25-29 August 2003): AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1), pp.85-88 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0179-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1757740

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Troika II (ID10B): A Versatile Beamline For Studies Of Liquid And Solid Interfaces

Konovalov, Oleg ; Struth, Bernd ; Smilgies, Detlef‐M.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Eighth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, California (USA) (25-29 August 2003): AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1), pp.352-355 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0179-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1757806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Two Magnetron Sputter Deposition Chamber Equipped with an Additional Ion Gun for in situ Observation of Thin Film Growth and Surface Modification by Synchrotron Radiation Scattering

Schell, Norbert ; Von Borany, Johannes ; Hauser, Jens

Synchrotron Radiation Instrumentation: Ninth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Daegu (Korea) (28 May-2 June 2006): AIP Conference Proceedings, 19 January 2007, Vol.879(1), pp.1813-1816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2436422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

State‐of‐the‐art Experiments at the ESRF Magnetic Scattering Beamline

Yakhou, F. ; Paolasini, L. ; Detlefs, C. ; Kernavanois, N. ; Bombardi, A. ; Suzuki, H. ; Bernard, P. ; Valade, J.‐P.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Eighth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, California (USA) (25-29 August 2003): AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1), pp.1162-1165 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0179-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1758006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of X-ray Server from a set of WWW-accessed programs into WWW-based library for remote calls from X-ray data analysis software

Stepanov, Sergey

Thin Solid Films, 2007, Vol.515(14), pp.5700-5703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2006.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Matsugaki, N.
  2. Sasajima, K.
  3. Wakatsuki, S.
  4. Igarashi, N.
  5. Sandy, Alec

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...