skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Pooch, Udo xóa Chủ đề: World Wide Web xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research

Jansen, Bernard ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2001, Vol.52(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1607>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jansen, Bj
  2. Jansen, Bernard
  3. Wise, Michael
  4. Pooch, Udo
  5. Jansen, Bernard J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...