skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of the Workshop on Advanced Visual Interfaces AVI xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Chủ đề: Workshops xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A semantics-based approach to designing presentations for multimedia database query results

Aloia, N ; Matera, M ; Paternò, F

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 27 May 1996, pp.91-100

ISBN: 0897918347 ; ISBN: 9780897918343 ; DOI: 10.1145/948449.948463

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aloia, N.
  2. Matera, M.
  3. Paterno, F
  4. Paternò, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...