skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: arXiv xóa Chủ đề: Workload xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benchmarking data warehouses

Darmont, Jérôme ; Bentayeb, Fadila ; Boussaïd, Omar; Boussaïd, Omar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 2, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1504/IJBIDM.2007.012947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XWeB: the XML Warehouse Benchmark

Mahboubi, Hadj ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 2, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-18206-8_14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Query Performance Optimization in XML Data Warehouses

Mahboubi, Hadj ; Darmont, Jérôme; Darmont, Jérôme (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 27, 2017

DOI: 10.4018/978-1-61692-016-6.ch014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cache Serializability: Reducing Inconsistency in Edge Transactions

Birman, Ken; Birman, Ken (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 26, 2015

DOI: 10.1109/ICDCS.2015.75

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATLAS job monitoring in the Dashboard Framework

Sargsyan, L ; Andreeva, J ; Campana, S ; Karavakis, E ; Kokoszkiewicz, L ; Saiz, P ; Schovancova, J ; Tuckett, D; Tuckett, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 30, 2019 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1742-6596/396/3/032094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Darmont, Jérôme
  2. Mahboubi, Hadj
  3. Rico, Fabien
  4. Schovancova, J
  5. Birman, Ken

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...